Kwaliteitsontwikkeling en -borging toetsing en examinering

Scholen hebben de verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede, procedureel zuivere organisatie van de school- en centrale examens, zodat leerlingen een diploma kunnen halen waarvan de waarde buiten discussie staat. Volgens het managementstatuut van de vereniging zijn rectoren/algemeen directeuren volledig gemandateerd voor de invulling en uitvoering van het toetsbeleid en examinering.

Voor versterking en borging van het examineringproces volgt de vereniging de negen actielijnen van de VO-raad. De najaarsconferentie voor rectoren/algemeen directeuren in oktober 2019 stond in het teken van versterking van de examinering. Onderwerpen als ‘een visie op toetsen’ (actielijn 1), ‘kwaliteit van schoolexaminering’, ‘kwaliteit van programma’s voor toetsing en afsluiting’ (pta’s) (actielijn 3) en ‘collegiale consultatie’ zijn breed aan bod geweest. De rectoren/algemeen directeuren zijn er tevens (indringend) op gewezen dat er voor iedere school een examencommissie dient te zijn.

Op de individuele scholen is er veel aandacht voor de schoolexamens en de pta’s. De pta’s zijn kwalitatief getoetst en indien nodig conform de regelgeving aangescherpt en aangepast. De ’pta’s worden besproken met de examensecretarissen en de vaksecties.

Daarnaast hebben de scholen aandacht besteed aan de inrichting en samenstelling van de examencommissie en de inhoud van de examenreglementen en examendocumenten. De rollen van de examensecretarissen zijn beschreven. Op diverse scholen wordt de examencommissie regelmatig geschoold om de nieuwe ontwikkelingen te bespreken en nieuwe kennis op te doen.

Er wordt een visie op toetsen ontwikkeld. Om de toetsdruk voor leerlingen te verminderen wordt op veel scholen het toetsbeleid aangepast. Er worden aanpassingen gedaan in het maximaal aantal toetsen dat afgenomen kan worden per periode en het aantal (kleinere) toetsen wordt teruggedrongen. Ook de opbouw van een goede toets is onderwerp van gesprek. Een toetsresultaat moet een weerspiegeling zijn van de competenties van een leerling.

Om te komen tot het verder verbeteren en borgen van de kwaliteit van examinering worden in 2020 de nodige initiatieven verder uitgewerkt. Een van die initiatieven is ‘regionale collegiale consultatie en audit-in-1-dag’. In diverse regio’s heeft er reeds een collegiale consultatie plaatsgevonden of wordt er gesproken over de invulling daarvan. Ook hebben al enkele scholen een audit van Cito doorlopen. Zij hebben daar goede ervaringen mee.

Andere initiatieven die in 2020 op de agenda staan zijn:

  • Doorontwikkeling Ontwikkelkader;

  • Toelichting in managementrapportage en jaargesprek;

  • Professionalisering en expertiseontwikkeling;

  • Opstellen handreiking voor voorzitter en leden van de examencommissies.