WNT / Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H)

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Op 1 januari 2016 is de sectorale regeling van het ministerie van OCW vervangen door een systeem van bezoldigingsklassen.

Het aantal complexiteitspunten per criterium is als volgt:

  • Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar: 10

  • Driejaarsgemiddelde van het aantal bekostigde leerlingen: 5

  • Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren: 5

Het bezoldigingsmaximum voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 2019 bedraagt met totaal 20 punten (klasse G) € 194.000. Dit geldt naar rato van de omvang en/of de duur van het dienstverband. Voor voorzitters van raden van toezicht ligt het maximum op € 29.100; voor leden op € 19.400.

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.

bedragen x 1 €

Eugène Bernard

Yvonne Kops

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Aanvang functievervulling in 2019

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2019

30-09

31-12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging 2019

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

129.548

144.378

Beloningen betaalbaar op termijn

15.686

20.534

Subtotaal bezoldiging

145.234

164.912

Reden overschrijding bezoldigingsmaximum

Voor het vakantiegeld is rekening gehouden
met artikel 3 lid 2 van de uitvoeringsregeling WNT, waarin bepaald is dat een component van bezoldiging die betrekking heeft op een eerder kalenderjaar dan waarin deze in de salarisadministratie wordt verwerkt, toegerekend kan worden aan het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft. Op basis hiervan is er voor 2019 sprake van een toegestane overschrijding.

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2019

145.234

164.912

   

Gegevens 2018

  

Aanvang functievervulling in 2018

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2018

31-12

31-12

Deeltijdfactor 2018 in fte

1,0

1,0

Bezoldiging 2018

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

169.270

142.787

Beloningen betaalbaar op termijn

19.367

18.685

Totale bezoldiging 2018

188.637

161.472

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

Totale bezoldiging 2018

188.637

161.472

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de toezichthouders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.

bedragen x 1 €

Theo Camps

Pieter van Geel

Bob van Geffen

Functiegegevens

Voorzitter

Voorzitter

Lid

Aanvang functievervulling in 2019

1-1

n.v.t.

1-1

Einde functievervulling in 2019

31-12

n.v.t.

31-12

    

Bezoldiging 2019

   

Totale bezoldiging

10.976

n.v.t.

8.780

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

29.100

n.v.t.

19.400

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Gegevens 2018

   

Aanvang functievervulling in 2018

1-7

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2018

31-12

31-12

31-12

    

Bezoldiging 2018

   

Totale bezoldiging

5.064

4.522

9.913

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

14.175

14.175

18.900

    

bedragen x 1 €

Frank Verhoeven

Marijke Kral

Barbara Snijder

Functiegegevens

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1-1

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2019

31-12

31-12

31-12

    

Bezoldiging 2019

   

Totale bezoldiging

5.897

5.897

3.225

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

19.400

19.400

19.400

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Gegevens 2018

   

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1-1

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2018

31-12

31-12

31-12

    

Bezoldiging 2018

   

Totale bezoldiging

6.633

6.414

5.089

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

18.900

18.900

18.900

    

bedragen x 1 €

Harrie Meelen

Hans Junggeburt

Eddy Vaassen

Functiegegevens

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1-1

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2019

31-12

31-12

31-12

    

Bezoldiging 2019

   

Totale bezoldiging

4.357

5.490

5.897

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

19.400

19.400

19.400

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Gegevens 2018

   

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1-1

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2018

31-12

31-12

31-12

    

Bezoldiging 2018

   

Totale bezoldiging

4.432

4.371

6.414

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

18.900

18.900

18.900

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.