Balans 2020-2024

ACTIVA

2019

2020

2021

2022

2023

2024

       

Materiële vaste activa

331.000

339.000

456.000

451.000

432.000

423.000

Financiële vaste activa

-

-

-

-

-

-

VASTE ACTIVA

331.000

339.000

456.000

451.000

432.000

423.000

       
       

Voorraden

-

-

-

-

-

-

Vorderingen

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Effecten

-

-

-

-

-

-

Liquide middelen

206.000

204.000

88.000

90.000

91.000

82.000

VLOTTENDE ACTIVA

219.000

217.000

101.000

103.000

104.000

95.000

       

TOTAAL ACTIVA

550.000

556.000

557.000

554.000

536.000

518.000

       

PASSIVA

2019

2020

2021

2022

2023

2024

       

EIGEN VERMOGEN

      

Algemene reserve

141.000

141.000

142.000

139.000

139.000

138.000

Bestemmingsfonds (privaat)

6.000

5.000

5.000

5.000

4.000

4.000

 

147.000

146.000

147.000

144.000

143.000

142.000

       

VOORZIENINGEN

34.000

31.000

29.000

27.000

25.000

22.000

       

LANGLOPENDE SCHULDEN

277.000

304.000

306.000

307.000

293.000

278.000

       

KORTLOPENDE SCHULDEN

92.000

75.000

75.000

76.000

75.000

76.000

       

TOTAAL PASSIVA

550.000

556.000

557.000

554.000

536.000

518.000

Tabel 12: Balans tot en met 2024 (bedragen x € 1.000)

Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2020-2024, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden zullen in 2020 verder stijgen door de aangetrokken bedragen van externe financieringen.

In 2017, 2018 en 2019 zijn diverse externe financieringen geformaliseerd. Met betrekking tot deze financieringen worden de komende jaren de volgende bedragen ontvangen:

  • Schatkistlening van € 29,4 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Helmond, verspreid over 2020, 2021 en 2022.

  • In 2020 wordt de schatkistlening van € 7,5 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Sint-Michielsgestel ontvangen.

De investeringen in deze projecten zullen in 2021 leiden tot een stijging van de vaste activa. Het aantrekken van de langlopende financiering leidt in eerste instantie tot een toename van de vlottende activa (liquide middelen), maar door de investeringen in de bouwprojecten dalen de vlottende activa uiteindelijk weer.