Bestuursgesprek met inspectie

Eens in de vier jaar doet de Inspectie van het Onderwijs uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? In het toezicht vormen de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt. Daarom begint het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur.

Naast de standaarden uit het kader is gekeken naar schoolspecifieke standaarden binnen het thema verbeteringsgerichtheid. De inspectie sloot hiermee aan bij koerspijler vijf van ’het ontwikkelkader’ van de vereniging. Op de scholen is gekeken naar de zichtbaarheid en merkbaarheid van verbeteringsgerichtheid in houding en gedrag van medewerkers en in het didactisch handelen van de docent in de klas.

Onderzoek bij het bestuur

Op vrijdag 2 november 2018 heeft het bestuur een startgesprek gevoerd met de inspectie over het vierjaarlijks onderzoek naar het bestuur. In dit gesprek heeft het bestuur een beeld geschetst over de prestaties en ontwikkelingen op de scholen. Als titel voor deze presentatie is gekozen voor ‘Werken op basis van geschonken vertrouwen’. De presentatie is vooraf besproken met de rectoren en directeuren van de scholen. In het startgesprek is het beeld van het bestuur naast de eigen analyse van de inspectie gelegd. De uitkomst van de analyse van de inspectie en het startgesprek is vervolgens vertaald in een onderzoeksplan.

In november en december hebben de volgende onderzoeken plaatsgevonden:

  • elf verificatieonderzoeken;

  • één risico onderzoek;

  • twee themaonderzoeken naar Strategisch HRM;

  • vier onderzoeken naar Goed;

  • één onderzoek naar Samenwerkingsverbanden;

  • twee onderzoeken naar vroegtijdig schoolverlaten en verzuim.

Daarnaast zijn verificatiegesprekken gevoerd met de raad van toezicht, de GMR, de werkgroep identiteit, de werkgroep kwaliteitsontwikkeling en met (een deel van de) penvoerders van de academische opleidingsscholen. Ook is er een gesprek gevoerd over de bedrijfsvoering.

Eindgesprek en rapport

De uitkomsten van het gehele onderzoek – zowel op bestuursniveau als op schoolniveau – zijn in één rapport opgenomen. Over de verificatieonderzoeken is op twee manieren gerapporteerd. Op het niveau van het bestuur zijn de resultaten gebruikt ter onderbouwing van de oordelen op het kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie. De resultaten op school- of opleidingsniveau staan in een apart hoofdstuk; de oordelen op de standaarden zijn weergegeven en toegelicht.

Op vrijdag 8 februari 2019 heeft het eindgesprek plaatsgevonden. In dit gesprek zijn de uitkomsten van het gehele onderzoek besproken en zijn de volgende oordelen/waarderingen voor het bestuurlijk handelen gedeeld:

Op één onderdeel na is voor alle standaarden het maximale behaald. Op continuïteit en rechtmatigheid kan niet hoger dan voldoende worden gehaald. Doelmatigheid wordt (nog) niet beoordeeld.

Op 14 juni 2019 heeft het bestuur het definitieve rapport ontvangen. Het bestuur heeft op het rapport de volgende reactie gegeven:

Sinds 1916 werkt vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) aan overtuigend onderwijs. Elke dag zetten onze medewerkers zich in om te zorgen dat we goed onderwijs bieden en blijven bieden. Dit inspectierapport legitimeert onze trots op alles wat binnen de vereniging gebeurt. We danken dan ook alle medewerkers die voor onze leerlingen dit mooie resultaat hebben verwezenlijkt.

Koers 2023 geeft richting aan het verbeteren van onderwijskwaliteit en aan het verder ontwikkelen van een kwaliteitscultuur, gemotiveerd door het doel om jongeren goed voor te bereiden op hun toekomst in de snel veranderende wereld. Het is prettig dat de inspectie de stappen die gezet zijn heeft gezien en bevestigd, zowel op de onderzochte scholen als bij het bestuur. Het bij Koers 2023 ontwikkelde kwaliteitskader blijkt effectief.

Dit rapport bevestigt dat we op de goede weg zijn en geeft handreikingen voor de verdere ontwikkeling van ons onderwijs. Zo zullen we de kwaliteitsgebieden didactisch handelen (OP3) en zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) nadrukkelijker opnemen in het ontwikkelkader van de vereniging en de hieraan gerelateerde doorwerking van de verbeteringsgerichte cultuur in de lessen op schoolniveau een plaats geven in de kwaliteitscyclus.
Door het delen van goede praktijkvoorbeelden tussen de scholen en het verder ontwikkelen en valideren van ons eigen ontwikkelkader, proberen we meer zicht te krijgen op wat kan werken (succesfactoren) en daarmee dus ook richting te geven aan bovenstaande gewenste ontwikkelingen.

Daarnaast blijven wij vanzelfsprekend onverminderd werken aan onze eigen ambities zoals beschreven in Koers 2023.

Wij realiseren ons ten zeerste dat het uitvoeren van het onderzoek en het opstellen van het rapport veel inspanningen heeft gevraagd. Wij hebben veel waardering voor de prettige wijze waarop het onderzoeksteam het onderzoek heeft uitgevoerd en zich heeft verdiept in onze organisatie en besturingsfilosofie. Wel blijven wij vraagtekens houden bij de dubbele opdracht om enerzijds toezicht te houden op het voldoen aan deugdelijkheidseisen én anderzijds stimulerend toezicht te houden op de eigen ambities van de scholen.