Sociale veiligheid

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn sinds 1 augustus 2015 wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige school. De inspectie ziet hier op toe vanaf schooljaar 2016-2017. Hieronder valt een jaarlijkse monitoring van de sociale veiligheid. In 2017 zijn de scholen binnen de vereniging, na een succesvolle pilot, gestart met Kwaliteitscholen. Hiermee wordt jaarlijks de tevredenheid, veiligheid en sociaal welbevinden van leerlingen gemonitord. Scholen hebben de mogelijkheid, in het kader van integraal monitoren, om Kwaliteitscholen te koppelen aan de gegevens uit de leerling administratiesystemen van de scholen.

In het kader van de wet (Sociale) veiligheid wordt scholen gevraagd om zicht te hebben op de sociale veiligheid. Hiervoor moet er beleid zijn en een anti-pestcoördinator per school zijn aangesteld. Een van de actieve kennisnetwerken binnen de vereniging is het kennisnetwerk Anti-pestcoördinatoren. Voorzitter van dit kennisnetwerk is Joris Arts, als teamcoördinator onderbouw vmbo verbonden aan het Fioretti College. Het kennisnetwerk is in 2019 drie keer bijeengekomen. Onderstaande onderwerpen zijn besproken:

 • 30 januari 2019: presentatie en stellingen over het gebruik van mobieltjes.

 • 19 juni 2019:

  • project ‘Awesome’, dat een groot onderzoek start naar de effecten van mobieltjes op leerlingen;

  • toelichting op de ‘No blame-methode’, een oplossingsgerichte werkwijze wanneer er sprake is van pestgedrag waarbij de hele groep is betrokken.

 • 9 oktober 2019:

  • workshop ‘Touching childcare’;

  • een verkenning over de doorontwikkeling van het kennisnetwerk in 2020 met als doel nog meer anti-pestcoördinatoren te kunnen betrekken bij het netwerk.

Het kennisnetwerk Anti-pestcoördinatoren staat sinds 2017 succesvol aangemeld bij Registerleraar. Dat wil zeggen dat deelname aan bijeenkomsten geregistreerd kunnen worden in het lerarenregister.

Vertrouwenspersonen

Sinds 2015 is er jaarlijks een bijeenkomst voor vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinatoren onder de noemer Vertrouwelijke Ontmoeting. Deelnemers gaan aan de hand van een thema met elkaar in gesprek en volgen workshops. Ook worden zij geïnformeerd over de huidige stand van zaken door experts.

In 2019 was het thema: ‘Macht(eloos)’. Onderwerpen van gesprek waren, onder andere, ‘angstcultuur’, ‘machtsverhoudingen’ en ‘het herkennen van wensen en grenzen bij leerlingen’. Herman Bolhaar, nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, sprak over zijn ervaringen en werkzaamheden. Annette van der Knaap gaf uitleg over ‘de gevolgen van negatieve jeugdervaringen voor het volwassen leven’, ‘het belang van liefde in de opvoeding voor de ontwikkeling van het brein’ en ‘de ontwikkeling van veerkracht’. 47 collega’s namen deel aan deze bijeenkomst. De deelnemers hebben deze Vertrouwelijke Ontmoeting beoordeeld met een 8,2.