Bijlage 6: Toelichting uitvoering doelen op Passend Onderwijs

Toelichting op:

  • de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor middelen vanuit de lumpsum zijn uitgegeven;

  • de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor middelen vanuit het samenwerkingsverband (swv) zijn uitgegeven;

  • hoe, in samenwerking met de stakeholders, tot die doelen gekomen is,

samengevat per samenwerkingsverband

VO-25-07 Stichting Samenwerkingsverband VO-ROC Nijmegen en omgeving

Medewerkers van scholen worden geschoold en gecoached vanuit het talentenprogramma StrengthsFinder. Verder nemen docenten deel aan het meerjarig traject didactisch coachen en een deel van het ondersteunend personeel heeft de training pedagogisch leiderschap gevolgd. Ook worden budgetten vanuit het swv ingezet voor extra ondersteuning aan leerlingen. Er wordt een expertisecentrum ontwikkeld voor begaafde leerlingen om deze leerlingen met meer dan gemiddelde (cognitieve) capaciteiten de juiste begeleiding te kunnen bieden.

VO-30-01 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o

Op scholen is een ondersteuningscoördinator aanwezig die snel voldoende interne en externe deskundigheid kan inschakelen ten behoeve van het nakomen van de zorgplicht en het realiseren van leerlingenondersteuning. Met middelen van het samenwerkingsverband wordt de basisondersteuning versterkt en maatwerkarrangementen betaald. Docenten krijgen scholing, training en voorlichting waardoor de handelingsverlegenheid verkleind wordt. Ook wordt er planmatig en handelingsgericht gewerkt aan de ondersteuning aan leerlingen in de klas.

VO-30-02 Samenwerkingsverband VO in de regio Roosendaal

Via een projectsubsidie is gewerkt aan de inrichting van een tussenvoorziening. Dit is een tijdelijke opvang voor leerlingen en is gericht op terugkeer naar de oorspronkelijke onderwijsplek. De studievoortgang wordt verzorgd door onderwijsaanbod vanuit de eigen school terwijl in de omgeving van de tussenvoorziening gewerkt wordt aan het verstreken van de attitude van de leerling zodat deze niet opnieuw kan vastlopen in de reguliere setting. Op de scholen zijn zorgcoördinatoren en begeleiders passend onderwijs. Op het vmbo basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en het praktijkonderwijs is extra inzet van pedagogische docenten en extra maatschappelijk werk. Dit wordt betaald uit de lumpsum.

VO-30-03 Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o.

Er is geïnvesteerd in een goede interne ondersteuningsstructuur en er zijn goede contacten met professionals buiten de scholen zodat samengewerkt kan worden om de leerlingen te ondersteunen.
Er is een symbiose samenwerking tot stand gekomen met een rec 4 school om leerlingen op deze wijze kansen te geven in het regulier onderwijs. Eén van de scholen heeft een eigen time-in voorziening. Dit biedt passend onderwijs binnen de muren van de school aan leerlingen die tijdelijk niet in de gewone lessen mee kunnen doen.

VO-30-04 Stichting Samenwerkingsverband passend onderwijs VO Tilburg e.o (Portvolio)

Middelen vanuit het swv en de lumpsum worden ingezet voor de interne zorgstructuur, bijvoorbeeld voor zorg- of ondersteuningscoördinatoren, counselors, dyslexiecoaches of –coördinatoren, een expert dyscalculie, coördinatoren leerlingzaken en een team specialisten voor de opvang van hoogbegaafde leerlingen. Mentoren kunnen trainingen omgaan met faalangst verzorgen. Eén van de scholen heeft een Plus-stroom ingericht voor hoogbegaafde leerlingen. Docenten worden ingezet als persoonlijk begeleider voor leerlingen. Deze school kent ook assistent leerlingen, die andere leerlingen tijdens tussenuren of na schooltijd kunnen begeleiden bij het ‘leren leren’. Er wordt gewerkt aan een bovenschoolse regionale voorziening voor hoogbegaafde leerlingen die dreigen te ontsporen. Vanuit de middelen van het swv worden ook extra activiteiten betaald ten behoeve van de leerwegondersteuning en het aanbod voor autistische leerlingen.

VO-30-05 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Meierij

Ingezet wordt op tijdige signalering van ondersteuningsbehoefte en het tijdig inschakelen van externe expertise waar nodig. Eén van de scholen heeft een handelingskaart ontwikkeld voor het eigen personeel maar deelt dit product ook met andere scholen. Eén van de OMO-scholen in dit swv is initiator en uitvoerder van de inrichting van een netwerkloket, dat tot doel heeft om scholen in de regio te ondersteunen in het goed omgaan met hoogbegaafde leerlingen.

De middelen vanuit het swv worden direct ingezet voor de begeleiding van leerlingen op school die dat nodig hebben, bijvoorbeeld door de ondersteuners passend onderwijs (OPO, voorheen ambulante ondersteuners), inleen ambulante ondersteuning, persoonlijk begeleiders en LWOO. Ook worden deze middelen gebruikt voor preventieve en curatieve trainingen vanuit groepsdynamische principes, zoals de training GOED (GroepsOntwikkeling En Dynamiek) en het TOPs!-traject waarbij door middel van verbetering van zelfcontrolevaardigheden, sociale vaardigheden en moreel redeneren positief gedrag wordt gestimuleerd.

Met medefinanciering van het swv wordt een training aangeboden aan docenten ter versterking van het pedagogisch-didactisch klimaat: Onderwijs op Maat.
Binnen scholen worden trainingen gegeven gericht op concentratie- en taakaanpak, sociale vaardigheden, samenwerken, beter omgaan met faalangst, examenvrees training, mindfulness en rouwverwerking. Soms wordt een docent als persoonlijke coach gekoppeld aan een leerling. Sinds 2018 is er de impulsklas. Deze is bedoeld om de overgang tussen po en vo beter te laten verlopen voor kwetsbare leerlingen. Voorafgaand aan het eerste brugjaar en tijdens de eerste 12 weken ondergaan deze leerlingen een intensief traject.
Medewerkers van een pro/vmbo school worden via een 2-jarig opleidingstraject geschoold in het omgaan met zwaardere leerling-problematiek.

VO-30-06 Samenwerkingsverband VO Brabant Noordoost

In de regio is uitgebreid gesproken over de visie van het swv (en dus van de schoolbesturen) met experts van zowel het speciaal als het regulier onderwijs, ouders en overheid. De hieruit voortgekomen ingezette beleidsrichting binnen het swv naar trajectvoorzieningen en koersklassen is uitgevoerd. In de koersklassen zitten leerlingen die (nog) niet in een reguliere setting geplaatst kunnen worden en voor wie nog bepaald dient te worden of dit uiteindelijk wel kan of dat er toch plaatsing in het vso nodig is. Hierdoor is het mogelijk om ook voor kinderen die, wellicht tijdelijk, meer nodig hebben dan basisondersteuning, thuisnabij onderwijs te bieden. De koersklassen worden bekostigd vanuit een combinatie van eigen middelen en middelen uit het swv.
Er is geïnvesteerd in de kwaliteit van de basisondersteuning. Ook wordt geïnvesteerd in een coaching traject. Er vindt steeds meer kennisdeling plaats waardoor de verwachting is dat ook de begeleiding in de ‘gewone’ klas van een hogere kwaliteit zal worden.

VO-30-07 Regionaal Samenwerkingsverband voor passend onderwijs Eindhoven en Kempenland

Met de gezamenlijke middelen vanuit de lumpsum en het swv worden materiele zaken (zoals extra laptops, specifieke software, daisy-spelers etc) aangeschaft ten behoeve van de ondersteuning. Ook worden functionarissen ingezet voor verschillende taken zoals orthopedagogen/psychologen, ambulante begeleiders, interne rebound instructeurs, administratief medewerkers, remedial teachers, leerlingcoaches, doorstroomcoaches, dyslexiecoaches en maatwerk begeleiders. LWOO middelen worden ingezet om kleinere klassen te kunnen realiseren, specifiek kleine klassen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en kleinere groepsgrootte voor de gemengd- en theoretische leerweg. Eén school heeft vanuit de lumpsum in de brugklas van de basisberoepsgerichte leerweg 2 schakelklassen geformeerd. Deze bieden onderwijs aan leerlingen waarvoor de overgang van PO naar VO in een reguliere klas risicovol is. Bij deze school worden ook in leerjaar 1 en 2 Rots en Water trainingen aangeboden.

Eén school heeft een interne rebound voorziening (zware ondersteuning, er worden coaches ingezet voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (lichte en zware ondersteuning), wordt remedial teaching te geven (lichte ondersteuning), extra reken- en wiskunde ondersteuning en studie- en huiswerkbegeleiding door de mentoren. Vanuit de impulsgelden zijn middelen besteed aan een project met drie po-scholen in de regio, gericht op het bevorderen van samenwerking en kennisdeling.

Er zijn diverse programma’s voor het ontwikkelen van de sociale weerbaarheid van leerlingen en het reduceren van faalangst en programma’s voor dyslexie- en dyscalculieproblematiek.
De keuzes voor de doelen worden gemaakt na inbreng vanuit de verschillende onderwijssoorten (inclusief het speciaal onderwijs), overleg met de verschillende gemeenten en inbreng vanuit ouders en medewerkers vanuit de scholen en vanuit de ondersteuningsplanraad. De gekozen doelen worden verder uitgewerkt in het scholenoverleg (met schoolleiders, niet de eindverantwoordelijken). Via het ondersteuningscoördinatorenoverleg wordt de implementatie naar de scholen georganiseerd. De doelen zijn bepaald in samenhang met de Lokaal Educatieve Agenda van de gemeente Eindhoven.

VO-30-08 Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland

De ontvangen middelen zijn uitgegeven aan kleinere klassen, ondersteuningslessen voor taal en rekenen, Rots en Water trainingen, sociale vaardigheidstraining, faalangstreductie training, meer mentoruren, meer uren voor intern begeleiders, een orthopedagoog, ambulante begeleiding, remedial teaching, zorgcoördinatoren, een vsv-coach, een LWOO-coördinator, een integratieklas (tussen vso en pro), scholing en ontwikkeling. Verder wordt er volop geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling, zodat in de klas goed omgegaan kan worden met leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Het project “Binnenboord” is bedoeld om leerlingen met een structurele ondersteuningsbehoefte op maat te begeleiden.
Binnen het swv wordt geëvalueerd of de arrangementen en afspraken uit het ondersteuningsplan voor iedere leerling een passende plek in het onderwijs gerealiseerd kan worden. Waar nodig wordt beleid bijgesteld.

VO-30-09 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat

Budgetten worden gebruik voor bijvoorbeeld klassenverkleining binnen het praktisch vmbo (onderbouw basis- en kaderberoepsgerichte leerweg), uren uitbreiding van een zorgcoördinator, inzet van docenten op taalondersteuning, ambulante ondersteuning en extra inzet coaches.

Er wordt gewerkt aan het opzetten van een meer- en hoogbegaafdenprogramma.

De samenwerking binnen het samenwerkingsverband is goed. Gezamenlijk worden keuzes gemaakt en projecten opgestart zoals genoemd meer- en hoogbegaafdenprogramma. De vraag om extra ondersteuning neemt toe. De rol van de zorgcoördinator verandert richting een specialist op het gebied van passende zorg en adviseert docenten, leerlingen en ouders en coördineert (ondersteunende) zorg.