Geconsolideerde balans per 31 december 2019

ACTIVA

31 december 2019

31 december 2018

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

331.079

333.385

Financiële vaste activa

89

85

VASTE ACTIVA

331.168

333.470

   

Voorraden

0

0

Vorderingen

12.801

14.795

Effecten

0

0

Liquide middelen

206.164

56.649

VLOTTENDE ACTIVA

218.965

71.444

TOTAAL ACTIVA

550.133

404.914

   

PASSIVA

43.830

43.465

EIGEN VERMOGEN

146.657

139.599

   

VOORZIENINGEN

34.009

33.652

   

LANGLOPENDE SCHULDEN

277.434

158.495

   

KORTLOPENDE SCHULDEN

92.033

73.168

TOTAAL PASSIVA

550.133

404.914

(bedragen x € 1.000)