Koers 2023 en bestuurlijke cycli

In januari 2017 is Koers 2023 gepresenteerd. Koers 2023 is de opvolger van Koers 2016 en tot stand gekomen vanuit een brede dialoog met collega’s, leerlingen, ouders en stakeholders. Koers 2023 is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. De rode draad in Koers 2023 is ‘leren van en met elkaar’:

‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.’

Bij Koers 2023 is een Koerswijzer opgesteld. Deze Koerswijzer biedt scholen, raad van bestuur en het OMO-bureau een houvast bij het vertalen van de ambities uit Koers 2023 in het schoolplan, de beleidsagenda van de vereniging en het bureauplan. Langs zeven pijlers worden de bestemming en ambities uit Koers 2023 weergegeven. Centrale vragen in de Koerswijzer helpen bij het voeren van de dialoog en het vertalen van de ambities. De Koerswijzer fungeert tevens als ‘toetsingskader’ bij het beoordelen van schoolplannen.

Kijkend naar Koers 2023 en de daarin geschetste bestemming, kunnen we concluderen dat we ‘op koers zijn’. De gezamenlijke ambities worden per school op eigen wijze vertaald in het schoolplan en vormen daarmee de basis voor doorlopende schoolontwikkeling. Het ontwikkelkader biedt scholen de mogelijkheid om langs de zeven koerspijlers te kijken naar en te werken aan de eigen kwaliteitsontwikkeling. Het jaargesprek heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een bij Koers 2023 passende wijze van verantwoording. Het vierjaarlijks inspectierapport bevestigt dat we op de goede weg zijn en geeft handreikingen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs.

Dat we op koers zijn betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Trends en ontwikkelingen in onze samenleving maar ook specifiek in onze sector en regio’s bieden kansen maar stellen ons ook voor forse uitdagingen. Daarnaast markeren de wijzigingen in de top van onze vereniging voor onze organisatie het begin van een nieuwe episode. Jaarlijks wordt een jaarkalender opgesteld waarlangs beleid(svoornemens), informatie en ontwikkelingen op verenigingsniveau vanuit de bestuurlijke cycli gedeeld en besproken worden binnen en tussen de geledingen van onze vereniging. De onderwerpen op de jaarkalender sluiten aan bij Koers 2023 maar ook bij ontwikkelingen in onze sector en maatschappij.