Liquide middelen

Liquide middelen

31-12-2019

31-12-2018

Kasmiddelen

78

70

Tegoeden op bank- en girorekeningen

205.770

56.572

Deposito's

331

0

Overige

-15

7

 

206.164

56.649

(bedragen x € 1.000)

Voor een overzicht van de kasstromen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.