Positie in de regionale samenleving

De positionering van de school in de directe omgeving is een taak van iedere school. De raad van bestuur en de scholen zorgen op verschillende niveaus samen voor de positionering van de school in de samenleving. Elke school heeft een raad van advies. De raad van advies adviseert de rector of algemeen directeur onder meer bij de ontwikkeling van beleid. De raad van advies is jaren geleden ingesteld om de maatschappij de school in te halen.

Het belang van regionale samenwerking is essentieel. Te denken valt aan provincie, gemeentes, andere schoolbesturen, de samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en maatschappelijke instanties. In de eigen regio maken de scholen afspraken over het onderwijsaanbod in een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen.

Scholen werken samen in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (zie bijlage 5). In een samenwerkingsverband zorgen de vo- en vso-scholen dat er een sluitend aanbod ontstaat van voorzieningen voor leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften.

Tot slot werken scholen en gemeentes samen in de Lokale Educatieve Agenda (LEA’s) over thema’s als kansenongelijkheid, voortijdig schoolverlaten en integrale huisvestingsplannen.