Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op het niveau van de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld die instemming- en adviesbevoegdheid heeft op bovenschoolse zaken. De GMR is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur als het gaat om beleid dat voor alle OMO-scholen geldt. Eens in de circa zeven weken vindt formeel overleg plaats tussen de raad van bestuur en de GMR.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de GMR bestond in 2019 uit de volgende personen:

  • Voorzitter: de heer Wil van der Vliet (personeel)

  • Vicevoorzitter: mevrouw Ine van Zon (ouder)

  • Secretaris: de heer Willem Norbruis (personeel)

  • Vicevoorzitter: Mark Edelbloedt (leerling)

Meer informatie over de GMR is terug te vinden op www.omo.nl.

Agenda van de GMR

Deze loopt parallel met de onderwerpen op de beleidsagenda van de raad van bestuur. De onderwerpen worden aan de GMR voorgelegd nadat deze in het CSO (collectief schoolleidersoverleg) zijn besproken.

Communicatie met de achterban

Deze verloopt via het digitale platform, genaamd MR Centraal. Hiermee onderhoudt de GMR contact met de MR’s als mede met de platforms personeel, ouders en leerlingen. Bovendien fungeert MR Centraal als elektronische werkomgeving voor alle medezeggenschapsorganen van de vereniging.

Het platform personeel komt zes keer per jaar bijeen rond één of meerdere thema’s. In 2019 kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • re-integratie, werkverdelings- en taakbeleid;

  • Stichting Leergeld;

  • Magister Me;

  • begrotingswerkwijzer;

  • Effectory medewerkers onderzoek;

  • CAO OMO.

De leden van het platform hebben bovendien de gelegenheid om te reageren naar aanleiding van conceptbeleidsstukken van de raad van bestuur. Bovendien wordt het platform gebruikt als een klankbord voor de vakcentrales.

In april 2019 bezocht een aantal leden de landelijke onderwijsconferentie ‘De Staat van het Onderwijs’ te Maarssen. In november 2019 heeft de voltallige PGMR het jaarlijkse WMS Congres in Ede, georganiseerd door de Stichting Onderwijsgeschillen, bijgewoond.

Om de medezeggenschap op de verschillende OMO-scholen te versterken is in samenwerking met de AOB, CNVO en FVOV door enkele leden van de personeelsgeleding een MR-serviceteam in het leven geroepen. Van deze dienstverlening is door een aantal MR’s al dankbaar gebruikt gemaakt. Tegelijkertijd krijgt de (P)GMR met deze bezoeken ook meer inzicht in de situaties, ontwikkelingen en activiteiten van de afzonderlijke OMO-scholen.

Bovendien heeft de personeelsgeleding van de GMR in het voorjaar van 2019 informatieve en drukbezochte scholingsavonden georganiseerd voor zowel ervaren als minder ervaren ouders, leerlingen en personeelsleden uit de verschillende MR’s.

OMO MR Congres

Het jaarlijkse OMO MR Congres neemt nog steeds een bijzondere plaats in. In maart 2019 werd, alweer voor de 15e keer, deze bijeenkomst in samenwerking met de raad van bestuur gehouden. In een drietal ronden met workshops en plenaire presentaties konden de leden van alle OMO MR’s kennis nemen van een groot aantal actuele onderwijszaken. Het congres in Hapert werd geopend door de voorzitter van de GMR, Wil van der Vliet. De voorzitter van de raad van bestuur, Eugène Bernard, presenteerde de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging. De afsluiting van het congres was in handen van dr. Paul Kirschner, hoogleraar aan de Open Universiteit. Zijn presentatie ‘Mythes rondom leren en ICT/ sociale media’ was onthullend en leerzaam.

Netwerk GMR

De personeelsgeleding van de GMR participeert in een landelijk overlegorgaan (VOCL) van de GMR’s van vier grotere schoolbesturen, zijnde Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), Ons Middelbaar Onderwijs, Carmel en Lucas. De personeelsgeleding heeft contact met vakcentrales, VO-raad, onderwijsinspectie, Ministerie van Onderwijs en leden van de vaste Kamercommissie van onderwijs.

OMO GMR en raad van toezicht

In 2019 ontstonden er twee vacatures binnen de raad van bestuur van de vereniging. Bij zowel de procedure voor een voorzitter van de raad van bestuur als bij de procedure voor een ambtelijk secretaris van de raad van bestuur is de GMR nauw betrokken geweest.

In november 2019 is een bijeenkomst gehouden met de raad van toezicht.
 Mevrouw mr. Gaby van den Biggelaar, directeur Stichting Leergeld, benadrukte tijdens deze bijeenkomst de forse financiële gevolgen die een (te hoge) ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs voor veel ouders kan hebben.