Personeel in kerncijfers

Deze paragraaf toont de grafische weergave van een aantal personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2019.

1. Grootte personeelsbestand

Het totale personeelsbestand van de scholen en het OMO-bureau in 2019 bedraagt 7.070 personeelsleden (circa 5.675 fte). De respectievelijke instroom- en uitstroom bedraagt in totaal 1128 en 808 personen. Dat is het aantal personeelsleden dat in dienst is gekomen of uitdienst is gegaan gedurende het kalenderjaar, waarvan 266 nieuwe personeelsleden per 1 augustus 2019 zijn ingestroomd door de bestuursoverdracht van Stichting Metameer.

Grafiek 7. Grootte personeelsbestand

2. Leeftijdsverdeling personeelsbestand

De verdeling van alle personeelsleden over alle personeelscategorieën in 2019 werkzaam bij Ons Middelbaar Onderwijs ziet er als volgt uit:

Grafiek 8. Leeftijdsverdeling personeelsbestand

3. Onderverdeling personeelsbestand

De verdeling van het personeelsbestand naar fulltime-parttime, soort dienstverband (vast-tijdelijk) en verhouding vrouw-man is als volgt:

Grafiek 9: Onderverdeling personeelsbestand

4. Verdeling functiecategorieën

De totale omvang van 5.675 werktijdfactor (fte) geeft, procentueel verdeeld over de diverse functiecategorieën, het volgende beeld:

Grafiek 10: Verdeling personeel naar functiecategorieën

De omvang van deelnemers aan de regeling Duurzame Inzetbaarheid, de 63+-regeling en deelnemers met overgangsrecht OMO Seniorenregeling, overgangsrecht Besluit Arbeidsparticipatie Onderwijs (BAPO), deelnemers aan de regeling betaald ouderschapsverlof en het aantal LIO’ers/betaalde stagiairs in 2019 is als volgt:

Grafiek 11: Deelnemers Duurzame Inzetbaarheid, 63+-regeling, overgangsregeling OSR en BAPO, stagiairs en ouderschapsverlof

In bijlage 4 wordt uitgebreider ingegaan op de samenstelling van het personeelsbestand en wordt deze tevens in meerjarenperspectief geplaatst.