Duurzaamheid

In 2019 heeft Ons Middelbaar Onderwijs haar duurzaamheidsambitie geformuleerd: OMO heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij vervult een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid voor leerlingen, ouders, medewerkers en de rest van de maatschappij. Medewerkers van OMO zijn zich bewust van de invloed en consequenties van hun handelen. Goed voorbeeld doet goed volgen.’ Deze ambitie dient ook geborgd en uitgedragen te worden in de huisvesting van de scholen, ook in bestaande gebouwen. Om te verkennen hoe te komen tot zo duurzaam mogelijke schoolgebouwen met zo min mogelijk additionele kosten worden twee pilotprojecten opgestart.

Vanuit het Activiteitenbesluit moeten energiebesparende maatregelen worden genomen die in minder dan vijf jaar tijd worden terugverdiend. Vanaf 1 juli 2019 geldt daartoe de informatieplicht. Dit betekent dat organisaties verplicht zijn om te rapporteren in het 'eLoket' welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Om aan deze informatieplicht te voldoen zijn aan de hand van inventarisaties op de afzonderlijke scholen de rapportages voor alle scholen ingediend.

Ook heeft in het verslagjaar voor een aantal scholen de levering en installatie van zonnepanelen plaatsgevonden. Bij nagenoeg alle scholen waarvoor via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidie is verkregen, is de installatie daarmee in bedrijf. In 2019 is via de zonnepanelen ruim 3 miljoen kilowattuur (kWh) aan energie opgewekt, ruim 30% van het totale energieverbruik. In 2018 was dat nog minder dan 14%. Komend jaar volgen nog twee projecten. Voor zes scholen is in 2019 subsidie aangevraagd. Subsidies die in 2019 niet zijn toegekend worden in 2020 opnieuw aangevraagd.