Vorderingen

Vorderingen

31-12-2019

31-12-2018

Debiteuren

 

662

 

545

OCW

 

0

 

10

Leerlingen

 

1.064

 

1.117

Overige overheden

 

2.694

 

3.421

Personeel

4

 

8

 

Overige

1.508

 

2.686

 

Overige vorderingen

 

1.512

 

2.694

Overlopende activa

 

6.868

 

7.008

  

12.800

 

14.795

(bedragen x € 1.000)

Debiteuren

De debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen inzake samenwerkingsverbanden en detacheringen.

OCW

Eind 2019 zijn alle door het ministerie van OCW toegekende subsidies ontvangen.

Leerlingen

Het betreft hier de vorderingen op ouders van leerlingen inzake de vrijwillige ouderbijdrage, bijdragen in reizen en excursies en bijdragen lesmaterialen.

Overige overheden

De vorderingen op gemeentes betreffen voornamelijk bijdrages in bouwprojecten (€ 1,0 miljoen) een kapitaalslastenvergoeding (€ 0,5 miljoen) en doordecentralisatievergoedingen (€ 1,1 miljoen).

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen met name nog te ontvangen bedragen van derden, nog te verrekenen bedragen met derden en terug te vorderen btw.

Overlopende activa

De post overlopende activa bestaat voornamelijk uit in het huidige verslagjaar verrichte betalingen, waarvan de kosten verantwoord worden in het volgende verslagjaar. Het betreft hier bijvoorbeeld de jaarlijkse betaling van contributies, licenties, contracten en de huurkosten, die betaald zijn aan distributeurs van leermiddelen.