Exploitatiebegroting 2020-2024

 

Realisatie
2019

2020

2021

2022

2023

2024

BATEN

      

Rijksbijdragen

541.300

530.600

516.500

504.600

501.900

496.100

Overige subsidies

11.400

13.200

15.600

16.700

16.200

15.900

Collegegeld

0

0

0

0

0

0

Overige baten

20.400

17.000

16.200

15.800

15.700

15.700

Totale baten

573.100

560.800

548.300

537.100

533.800

527.700

LASTEN

      

Personeelslasten

460.100

454.500

441.000

433.400

429.700

424.900

Afschrijvingen

22.300

23.400

25.900

27.500

27.100

26.700

Huisvestingslasten

25.400

23.900

23.700

22.500

22.100

21.900

Overige lasten

56.100

56.400

54.400

53.400

52.600

52.100

Totale lasten

563.900

558.200

545.000

536.800

531.500

525.600

       

SALDO BATEN EN LASTEN

9.200

2.600

3.300

300

2.300

2.100

       

Financiële baten en lasten

-2.100

-2.900

-3.000

-3.000

-3.000

-2.800

SALDO FINANCIËLE
BATEN EN LASTEN

-2.100

-2.900

-3.000

-3.000

-3.000

-2.800

       

BEGROTINGSRESULTAAT

7.100

-300

300

-2.700

-700

-700

Tabel 14: Exploitatiebegroting 2020-2024 (bedragen x € 1.000)

Deze meerjarenbegroting 2020-2024 is op 9 december 2019 goedgekeurd door de raad van toezicht.

Leerlingaantallen en personeel

Grafiek 23: Verloop aantal leerlingen

Vanaf 2019 maakt Metameer onderdeel uit van de vereniging. Dit zorgt voor een stijging van het aantal leerlingen in 2019. Het aantal leerlingen zal naar verwachting een dalende tendens laten zien. De daling is in lijn met een daling van het aantal voortgezet onderwijsleerlingen in Noord-Brabant, in navolging van het primair onderwijs. Door de terugloop van het aantal leerlingen zijn er in de komende jaren minder leraren nodig. In de komende jaren bereikt echter een groter aantal leraren de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor zullen de komende jaren nieuwe docenten moeten worden aangetrokken.

Gemiddeld aantal personele fte's

Realisatie
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Directie

132

125

122

119

116

113

Onderwijs ondersteunend personeel
(overig)

878

888

860

845

832

820

Overhead

1.010

1.013

982

964

948

933

       

Onderwijzend personeel

4.104

4.044

3.878

3.779

3.733

3.682

Onderwijs ondersteunend personeel
(primair proces)

469

484

458

453

447

443

Onderwijs proces

4.573

4.528

4.336

4.232

4.180

4.125

       

Totaal

5.583

5.541

5.318

5.196

5.128

5.058

Tabel 15: Gemiddeld aantal fte’s in 2019-2024

De omvang van de formatie zal in de komende begrotingsjaren verder afnemen. Hierbij daalt het aantal fte overhead relatief minder sterk dan het aantal fte onderwijsproces.