Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo
1 januari
2018

Resultaat

Saldo
31 december
2018

Mutatie
Metameer

Saldo
1 januari 2019 gecorrigeerd

Overige
mutatie

Resultaat
2019

Saldo
31 december 2019

Algemene reserve

        

Algemene reserve

117.824

9.695

127.519

6.053

133.572

25

7.485

141.082

Totaal algemene reserve

117.824

9.695

127.519

6.053

133.572

25

7.485

141.082

         

Bestemmingsfonds (privaat)

        

Bestemmingsfonds private gelden

6.300

-273

6.027

0

6.027

0

-452

5.575

Totaal bestemmingsfonds (privaat)

6.300

-273

6.027

0

6.027

0

-452

5.575

         
 

124.124

9.422

133.546

6.053

139.599

25

7.033

146.657

(bedragen x € 1.000)

Mutatie Metameer

Door de toetreding van Metameer tot de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is het eigen vermogen met € 6,0 miljoen toegenomen.

Overige mutatie

Het eigen vermogen van Metameer is door de toepassing van de waarderingsgrondslagen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs € 25.000 hoger gewaardeerd dan voorheen bij het oude bestuur van Metameer.

Resultaat

Het exploitatieresultaat over 2019 bedraagt € 7,0 miljoen positief.

Resultaatbestemming 2019

Bestemming resultaat

 

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

 

Toevoeging aan de algemene reserve

7.485

Onttrekking aan de bestemmingsfondsen

-452

Toevoeging aan de bestemmingsfondsen

0

 

7.033

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsfondsen

De private bestemmingsfondsen zijn met name gevormd uit voormalige reserves van eigen activiteiten (€ 3,2 miljoen) en voormalige reserves van opgeheven stichtingen boekenfondsen en steunstichtingen (€ 2,4 miljoen).