Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

31-12-2019

31-12-2018

Kredietinstellingen

 

9.681

 

3.792

     

Crediteuren

 

8.787

 

9.992

     

OCW

 

0

 

0

     

Loonheffing

18.634

 

18.680

 

Omzetbelasting

157

 

241

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

18.791

 

18.921

     

Schulden terzake van pensioenen

 

5.888

 

5.430

     

Overige kortlopende schulden

 

4.565

 

5.776

     

Subsidies OCW niet-geoormerkt

11.463

 

2.119

 

Subsidies OCW geoormerkt

2.926

 

1.902

 

Vooruitontv. investeringssubsidies

8.141

 

3.271

 

Vooruitontv. bedragen

5.984

 

6.387

 

Vakantiegeld- en dagen

13.964

 

13.805

 

Eindeschooljaarsuitkering

303

 

304

 

Bindingstoelage

1.473

 

1.447

 

Overige

67

 

22

 

Overlopende passiva

 

44.321

 

29.257

  

92.033

 

73.168

(bedragen x € 1.000)

Kredietinstellingen

Eind 2019 is € 9,7 miljoen als aflossingsverplichting voor komend jaar opgenomen als kortlopende schuld inzake kredietinstellingen. Dit is € 5,9 miljoen meer dan eind 2018 vanwege de nieuw afgesloten leningen met het ministerie van financiën en de European Investment Bank.

OCW

In 2019 en 2018 zijn er geen geoormerkte subsidies met verrekening clausule ontvangen.

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan grotendeels uit in 2019 aangegane verplichtingen, waarvan de betaling in kalenderjaar 2020 zal plaatsvinden en uit baten, die in kalenderjaar 2020 moeten worden verantwoord, waarvan de vordering in 2019 is opgenomen. Het betreft hier bijvoorbeeld ouderbijdragen en huur van boeken.

De vooruit ontvangen geoormerkte subsidies OCW hebben betrekking op nog niet bestede geoormerkte subsidies OCW zonder verrekeningsclausule. Voor een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar model G, onderdeel G1, verderop in dit verslag.
De niet-geoormerkte subsidies OCW hebben voor een bedrag van € 9,7 miljoen betrekking op de in december ontvangen aanvullende bekostiging vanuit de ‘Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019’. In 2020 en 2021 zullen deze middelen worden uitgegeven. Daarnaast is onder deze post een bedrag van € 1,4 miljoen opgenomen in verband met vooruit ontvangen niet-geoormerkte subsidies OCW, die voor verslagjaar 2020 zijn toegekend. Ten slotte heeft onder deze post € 0,3 miljoen betrekking op nog niet bestede subsidies, die tot en met verslagjaar 2019 zijn toegekend.