Geconsolideerde staat van baten en lasten kalenderjaar 2019

 

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

Rijksbijdragen

541.286

524.923

535.036

Overige subsidies

11.398

14.503

10.985

Collegegeld

0

0

0

Baten werk i.o.v. derden

0

0

0

Overige baten

20.438

17.646

20.048

BATEN

573.122

557.072

566.069

    

Personeelslasten

460.110

450.948

452.030

Afschrijvingen

22.289

23.147

22.322

Huisvestingslasten

25.456

26.306

24.616

Overige lasten

56.095

57.147

55.653

LASTEN

563.950

557.548

554.621

SALDO BATEN EN LASTEN

9.172

-476

11.448

    

Financiële baten en lasten

-2.139

-2.400

-1.458

RESULTAAT

7.033

-2.876

9.990

(bedragen x € 1.000)