Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

 

2019

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

Saldo baten en lasten

9.172

11.448

   

Aanpassingen voor:

  

- afschrijvingen

21.018

21.967

- terugname bijzondere waardevermindering

0

0

- mutaties voorzieningen excl herschikking

357

1.668

 

21.375

23.635

Veranderingen in vlottende middelen:

  

- vorderingen

1.994

2.475

- kortlopende schulden

13.995

2.725

 

15.989

5.200

   

Betaalde interest

-2.139

-1.466

Mutaties financiële vaste activa

0

0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

44.397

38.817

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

Opname nieuwe scholen onder materiële vaste activa

25

0

(Des)investeringen materiële vaste activa

-18.712

-41.224

Vrijval gerealiseerde bouwprojecten

0

710

(Des)investeringen financiële vaste activa

-4

129

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-18.691

-40.385

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

Ingebracht vermogen nieuwe scholen

0

0

Mutatie langlopende schulden

118.939

46.382

Mutatie bouwkredieten overheid

4.870

537

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

123.809

46.919

   

Mutatie liquide middelen

149.515

45.351

   

Eindstand liquide middelen

206.164

56.649

Beginstand liquide middelen

56.649

11.298

Mutatie liquide middelen

149.515

45.351

(bedragen x € 1.000)