Identiteit - Samen leren en leven

In het document 'Zingeving en goed onderwijs' (bijlage 8) wordt de identiteit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs vanuit vier ethische begrippen benaderd: goed onderwijs, goed mens-zijn, goed leven en goed handelen. Het document dat in 2018 is geactualiseerd benadrukt dat identiteit pas betekenis krijgt in getoond gedrag van leden van onze onderwijsgemeenschap (docenten, ondersteunend personeel, leidinggevenden, bestuur en leerlingen). Identiteit, of anders gezegd: waardengedreven onderwijs, stijgt uit boven een strategisch beleidsdocument, en ook boven de urentabel van het vak levensbeschouwing. Zingeving in de vorm van waardengedreven onderwijs is merkbaar in de inhoud van een les, de houding van de docent ten opzichte van de leerling, het pedagogisch klimaat, de organisatie van de school, het personeelsbeleid en de ouderparticipatie.

Waardengedreven onderwijs draagt bij aan professionele identiteitsontwikkeling, en ook aan de persoonsvorming en de sociale en de maatschappelijke vorming van leerlingen. De docenten levensbeschouwing staan hierin niet alleen; dit is een gezamenlijke taak van de hele schoolgemeenschap. Sinds begin 2016 zoekt de werkgroep identiteit, bestaande uit een zevental rectoren en de bestuursvoorzitter, in nauw overleg met collega’s uit de scholen naar manieren om schoolbreed invulling te geven aan waardengedreven onderwijs. Hiertoe is een commissie ingesteld bestaande uit drie docenten levensbeschouwing. Deze commissie brengt in 2020 een advies uit aan de werkgroep identiteit over alternatieven voor de vormgeving van waardengedreven onderwijs in relatie met de lessentabel. De opdracht aan deze commissie wordt bij ‘Identiteit en burgerschap’ nader toegelicht.

Daarnaast wordt vanaf 2018 samen met de NRO gezocht naar een schoolontwikkelmodel voor de sociale kwaliteit onder de noemer van ‘Burgerschapsonderwijs dat werkt’.

Vanaf 2018 wordt het voorstel voor waardengedreven onderwijs in de vorm van een vakoverstijgende estafette voor burgerschapskunde, de zogenoemde Burgerschapsestafette, verder uitgewerkt. De Burgerschapsestafette is bedoeld als inspiratiemateriaal voor docenten. Docenten kunnen met dit inspiratiemateriaal een moreel/ethisch dilemma bespreken in hun lessen.