Verkenning lessentabel levensbeschouwing en identiteit OMO

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 heeft de werkgroep identiteit van de vereniging een commissie verkenning lessentabel levensbeschouwing en identiteit OMO ingesteld.

De opdracht aan de commissie, bestaande uit drie docenten levensbeschouwing, was:

  • stel een advies op over de minimumlessentabel levensbeschouwing;

  • formuleer op hoofdlijnen eindtermen/leerdoelen op drie niveaus (vmbo-havo-vwo) voor het vak levensbeschouwing;

  • denk na over de rol die docenten levensbeschouwing kunnen spelen als het gaat om waardengedreven onderwijs in de school.

De derde vraag richt zich op de verbreding van waarde(n)gedreven onderwijs (‘Zingeving en goed onderwijs’) van het vak levensbeschouwing naar andere vakken/domeinen. De commissie is verzocht hiertoe:

  • voorstellen te doen, die aansluiten bij de actualiteit en leefwerelden van leerlingen (bijvoorbeeld mediawijsheid, kritisch denken, beoordelen van nieuws, de wereld aanschouwen door verschillende brillen, etc.)

  • een handreiking voor docenten te maken, die gericht is op inspireren en verleiden en de collega’s ruimte biedt voor een eigen invulling in hun lessen. De handreiking geeft tevens mogelijkheden voor borging en verantwoording voor de scholen.

Eind 2019 is een eindrapportage met daarin een advies aan de werkgroep identiteit aangereikt. De werkgroep identiteit legt begin 2020 de eindrapportage inclusief advies ter instemming voor aan de raad van bestuur.