Voorzieningen

Voorzieningen

Saldo
1 januari
2019

Mutatie Metameer

Saldo
1 januari 2019
gecorrigeerd

Dotaties

Onttrek-
kingen

Saldo
31 december 2019

Kortlopend
deel
< 1 jaar

Langlopend
deel
> 1 jaar

Jubilea

4.957

172

5.129

621

640

5.110

457

4.653

Personeelsvoorzieningen

4.957

172

5.129

621

640

5.110

457

4.653

         

Groot onderhoud

27.084

1.439

28.523

4.266

3.891

28.898

7.359

21.540

Overige voorzieningen

27.084

1.439

28.523

4.266

3.891

28.898

7.359

21.540

         
 

32.041

1.611

33.652

4.887

4.531

34.008

7.816

26.193

(bedragen x € 1.000)

Personeelsvoorzieningen

Conform de CAO VO heeft het personeel bij het bereiken van een jubileumdatum aanspraak op een jubileumgratificatie. Deze bedraagt bij een 25-jarig dienstverband 50% en bij een 40-jarig dienstverband 100% van het maandsalaris. Hiervoor is een voorziening ‘Jubileumuitkeringen’ gevormd. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door voor ieder personeelslid in de organisatie een bedrag van € 900 op te nemen, naar rato van de betrekkingsomvang. Voor de gehele OMO organisatie bedraagt de voorziening op 31 december 2019 € 5,1 miljoen.

Overige voorzieningen

Ter dekking van de uitgaven van het meerjarig onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties is een voorziening ‘Groot onderhoud’ gevormd. De dotaties en onttrekkingen aan deze voorziening zijn ontleend aan alle meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) en worden jaarlijks ten laste gebracht van de exploitatie.