Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Rechten

Vordering OCW
Eind 2019 heeft de vereniging een vordering op het ministerie van OCW ten bedrage van € 30,9 miljoen (eind 2018: € 31,1 miljoen). Dit betreft een vordering uit hoofde van de "Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs". Deze vordering heeft betrekking op de op balansdatum nog te ontvangen financiering voor de betaling van de ABP-premie en de loonheffing over de maand december en de opgebouwde vakantie-uitkering over de periode juni tot en met december. Aangezien deze vordering pas opeisbaar is bij discontinuïteit van de vereniging, is de vordering in de jaarrekening gewaardeerd op nihil.

Economisch claimrecht
Bij notariële akte is vastgelegd dat OMO bij het verlaten van de Kempen Campus 12,3% van de verkoopwaarde van de gemeente Veldhoven zal krijgen. Daarnaast is met de gemeente Woensdrecht schriftelijk overeengekomen, dat OMO bij toekomstige vervreemding van het ZuidWestHoek College een economisch claimrecht van 40% op de verkoopsom zal krijgen.

Bij de oplevering van de nieuwbouw van het Merletcollege te Grave is besloten uit eigen middelen € 0,9 miljoen te investeren. Als tegenprestatie is de vereniging van mening dat voor het aandeel van de inzet van eigen middelen OMO een economisch claimrecht heeft op het betreffende gebouw.

Verplichtingen

Collectieve inkoopcontracten
Ons Middelbaar Onderwijs sluit op uiteenlopende terreinen collectieve inkoopcontracten af. De totale contractwaarde van de lopende inkoopcontracten bedraagt circa € 148,7 miljoen. Ultimo 2019 bedraagt de restantwaarde van deze inkoopcontracten tot het einde van de contractperiodes € 69,8 miljoen. In onderstaand overzicht is de restantwaarde per product/dienst weergegeven:

Product/dienst

Restant contractwaarde

Schoolboeken

38.576

Schoonmaak

14.076

Afdrukapparatuur

5.795

Energie

5.550

Verzekeringen

1.761

Software

1.200

Leerlingadministratie

1.127

Meubilair

869

Accountantsdiensten

450

Meetdiensten

322

Financieel systeem

63

Personeelsadministratie

49

 

69.838

(bedragen x € 1.000)

Bouwprojecten
Voor lopende bouwprojecten is ultimo 2019 voor een bedrag van circa € 28,9 miljoen aan verplichtingen aangegaan:

School

Bouwproject

Gemeente

Verplichting

OMO SG Helmond

Nieuwbouw Dr.-Knippenbergcollege

Helmond

14.295

Varendonck College

Nieuwbouw Asten

Asten

6.779

Maurick College

Poortgebouw

Vught

2.038

Rodenborch-College

Nieuwbouw

's-Hertogenbosch

1.651

Diverse scholen

Zonnepanelen

Diversen

1.493

OMO sg Tongerlo

Nieuwbouw Norbertus en Gertrudis

Roosendaal

1.197

Van Maerlant

Nieuwbouw

's-Hertogenbosch

796

Gymnasium Beekvliet

Uitbreiding en renovatie

Sint Michielsgestel

334

OMO sg Tongerlo

Renovatie Vincentiusstraat

Roosendaal

318

   

28.901

(bedragen x € 1.000)

Leasecontracten
Per 3 januari 2005 is een leaseovereenkomst aangegaan met MKB Lease te Oosterhout. Deze leaseovereenkomst heeft betrekking op de invulling van de specifieke arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders en leden van de raad van bestuur. Voor het kalenderjaar 2018 bedroegen de leasekosten (inclusief brandstofkosten) € 295.000. Ultimo 2019 bedraagt de restantwaarde van de leasecontracten tot het einde van de contractperiode circa € 0,6 miljoen.