CAO OMO

In 2019 is er geen overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO OMO als opvolger van de CAO OMO 2018. De CAO OMO 2018 is stilzwijgend verlengd en blijft daarmee van toepassing. De werkgevers- en werknemersdelegatie waren het erover eens dat de afspraken uit de CAO OMO 2018 eerst moesten worden geeffectueerd, voordat de onderhandelingen voor een nieuwe cao konden worden opgestart. Een aantal afspraken uit de CAO OMO 2018 is in 2019 dan ook verder uitgewerkt. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de loopbaanpaden van zowel het OP als OOP. Voor het OOP heeft dit geresulteerd in een bijeenkomst, ‘Baas in eigen loopbaan’, voor onderwijsondersteuners in de regio Tilburg.

In verband met de sluiting van het Jeroen Bosch College per 1 augustus 2022 is in het lokaal cao-overleg met de vakcentrales een sociaal plan afgesloten. Er is geen sprake van gedwongen ontslag; het sociaal plan beperkt zich tot het herplaatsen van medewerkers. Daarnaast is in het lokaal cao-overleg een mobiliteitsplan voor het Van Maerlantlyceum overeengekomen. De 1e fase van dit mobiliteitsplan is ingegaan op 1 april 2019 en heeft een looptijd van een jaar.

Bezwarencommissie OMO

De bezwarencommissie OMO is door de vereniging medio 2018 ingesteld op basis van de CAO OMO.

De werknemer kan bezwaar maken bij deze commissie in de situaties waarin dit in de CAO OMO is vastgelegd, te weten:

  • (heroverweging) functiewaardering;

  • toepassing werkverdelingsbeleid;

  • inzetbaarheid en werkverdeling senioren;

  • toepassing Sociaal Statuut;

  • schorsing als ordemaatregel;

  • disciplinaire maatregelen;

  • overplaatsing naar een andere school binnen OMO;

  • aanwijzing als boventallige.

De bezwarencommissie is gelijkwaardig samengesteld. Twee leden worden benoemd op voordracht van de personeelsvakorganisaties en twee leden op voordracht van de werkgever. De voorzitter van de commissie en de plaatsvervangend voorzitter worden benoemd op voordracht van de leden. Mr. Loe Sprengers is voorzitter en mr. dr. Leo Klijn is vice voorzitter. Het secretariaat en de ondersteuning van de commissie is ondergebracht bij een professioneel extern bureau te weten de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht.

Een bezwaar wordt behandeld op een hoorzitting van de commissie. De commissie geeft partijen dan gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. De bezwarencommissie toetst op basis van hetgeen in de cao is bepaald of de werkgever naar redelijkheid en billijkheid tot het bestreden besluit is kunnen komen. De commissie geeft een advies aan de werkgever, die uiteindelijk besluit met betrekking tot het ingediende bezwaar. Dit advies, met daarin een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van het bezwaar, is zwaarwegend.

In het kalenderjaar 2018 zijn er geen bezwaren bij de commissie ingediend. In het verslagjaar 2019 zijn twee bezwaren ingediend. Het betrof een bezwaar tegen een schorsing als ordemaatregel en een bezwaar tegen de verlenging van die schorsing. De commissie adviseerde in het eerste geval het bezwaar ongegrond te verklaren en in het tweede geval het bezwaar gegrond te verklaren.