Verslag OMO-bureau

Het OMO-bureau, gevestigd in Tilburg, is het dienstverlenend bureau van de vereniging. Het bureau verbindt scholen en ondersteunt daarbij de kracht van de vereniging. Die kracht komt tot uiting in de mogelijkheden tot kennisdeling, innovatie, persoonlijke en professionele ontwikkeling en het benutten van schaalvoordelen. Samen sterker voor de leerlingen. Daarnaast ondersteunt het bureau de scholen bij de ondersteunende processen.

OMO-scholen geven, vanuit de verenigingskaders, ieder op hun eigen wijze invulling aan goed onderwijs voor de leerlingen. Dat kan alleen gerealiseerd worden als de ondersteunende processen op de scholen optimaal verlopen. Het OMO-bureau ontzorgt de scholen daarbij. Daarnaast ondersteunt het bureau de raad van bestuur bij het realiseren van de missie van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Het OMO-bureau is een klant- en servicegerichte organisatie waar waarde gehecht wordt aan een hoge kwaliteit van producten en diensten en transparantie van processen. De collega’s van het OMO-bureau zijn betrokken, professioneel, ontwikkelgericht en experts op hun vakgebied. Ze werken met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Aan het einde van 2019 waren er circa 89 fte werkzaam. Op basis van en in lijn met Koers 2023 heeft het OMO-bureau een eigen bureauplan 2023 opgesteld. De dienstverlening is onder te verdelen in:

  1. Ontzorging van de schoolleiders door inzet van deskundigheid en door te adviseren over en te helpen bij de onderwijsondersteunende processen: HRM, planning & control, kwaliteitszorg, juridische zaken, ICT, huisvesting, communicatie en begeleiding bij persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  2. Verbinden van scholen/schoolleiders en bureaucollega’s door het stimuleren en faciliteren van kennisdeling en het verbinden van collega’s (collega met probleem verbinden met collega met oplossing). Daartoe wordt een intensieve relatie opgebouwd met de scholen zodat duidelijk is wat er speelt, en dat wordt binnen het bureau gedeeld en verbonden met elkaar.

  3. Inzet van expertise voor de raad van bestuur zodat de ambities van de vereniging gerealiseerd kunnen worden. Daartoe wordt beleid ontwikkeld, geïmplementeerd en getoetst en wordt het bestuur ondersteund bij de belangenbehartiging richting de sector en de politiek.

  4. Faciliteren van de raad van bestuur bij uiteenlopende zaken, zoals secretariële/ondersteunende werkzaamheden, beheer van verenigingscontracten, bestuurlijke evenementen en persvragen.

Hieronder een schematische weergave de kern van het bureauplan:

In 2019 zijn onder andere de volgende activiteiten opgepakt:

  • Identiteit OMO-bureau: de processtappen zijn uitgewerkt en het (proces)voorstel Waarde(n)volle aandacht voor elkaar ligt ter bespreking voor bij de OR.

  • Stapsgewijs aanpassen arbeidsvoorwaarden OMO-bureau: in juli 2019 is de stand van zaken beschreven in combinatie met overige recente ontwikkelingen. Een drieledig advies is voorgelegd aan de OR. In 2020 worden de verdere vervolgstappen genomen.

  • Uitwerken resultaten MTO: de uitkomsten van het onderzoek hebben geleid tot het evalueren van de ‘doel en ontwikkelgesprekken’ (D&O-gesprekken) door middel van interactieve bijeenkomsten met de coördinatoren en een groep medewerkers. Dit traject wordt verder opgepakt in 2020.

  • Verder ontwikkelen bestuurlijk proces: in 2019 zijn zes beleidsbulletins verzonden aan het management en de medewerkers van de administraties van de scholen. Zij worden daarmee geïnformeerd over het vastgestelde verenigingsbeleid en actuele ontwikkelingen die relevant en interessant zijn voor hun werkzaamheden. Uit een evaluatie is naar voren gekomen dat de toegankelijkheid en vindbaarheid nog aandachtspunten zijn.

Daarnaast is het bureauplan 2023 vertaald naar teamplannen. De meeste acties uit deze plannen verlopen volgens planning.