Personeelslasten

Personeelslasten

2019

begroting
2019

2018

Brutolonen en salarissen

335.425

330.544

332.612

Sociale lasten

42.211

41.551

41.145

Pensioenpremies

52.757

49.841

48.686

Lonen en salarissen

430.393

421.936

422.443

    

Dotaties personele voorzieningen

-19

-205

-36

Personeel niet in loondienst

21.582

18.365

21.985

Overig

11.453

12.102

10.169

Overige personele lasten

33.016

30.262

32.118

    

Af: Uitkeringen

-3.300

-1.250

-2.531

    
 

460.109

450.948

452.030

(bedragen x € 1.000)

De kosten van lonen en salarissen bedragen € 430,4 miljoen en zijn daarmee € 8,4 miljoen (2,0%) hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de gemiddelde formatie die hoger is dan begroot.

Daarnaast zijn de kosten van inhuur van personeel niet in loondienst € 3,2 miljoen hoger dan begroot. Hiertegenover staan hogere inkomsten bestaande uit uitkeringen van het UWV (€ 2,0 miljoen).

De overige personeelslasten zijn 0,7 miljoen lager dan begroot. De studiekosten zijn lager dan begroot.

Aantal personeelsleden op basis van fte’s

Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2019 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2018 en de begroting vergeleken:

Gemiddeld aantal personele fte's

2019

begroting
2019

2018

Directie

134

132

137

Onderwijs ondersteunend personeel
(overig)

897

888

899

Overhead

1.031

1.020

1.036

    

Onderwijzend personeel

4.194

4.082

4.227

Onderwijs ondersteunend personeel
(primair proces)

490

471

483

Onderwijs proces

4.684

4.553

4.710

    

Totaal

5.715

5.573

5.746

In 2019 is het gemiddelde aantal fte’s met 142 fte (2,5%) hoger dan de begroting. Het begrote en werkelijke aantal fte van Metameer is in deze aantallen meegenomen.

In bijlage 4 zijn meerdere personele kerngegevens grafisch weergegeven.