Jaargesprek

In het jaargesprek van de raad van bestuur met de scholen wordt stilgestaan bij de onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleidscyclus, de kwaliteitscyclus en de planning- en controlcyclus.

Het doel van het jaargesprek is tweeledig:

  1. De schoolleider legt in het formele deel verantwoording af aan de raad van bestuur over het afgelopen jaar.

  2. De school presenteert in een informeel deel een aantal ontwikkelingen/projecten aan de raad van bestuur. De vorm van de presentatie en de samenstelling van de delegatie vanuit de school is aan de school. In het verslagjaar was het thema Persoonsvorming en socialisatie.

De agenda van elk jaargesprek wordt opgesteld langs de zeven kwaliteitspijlers uit het ontwikkelkader. De schoolleider levert, als voorbereiding op het jaargesprek, tevens een kort portret op waarbij wordt ingegaan op:

  • de voortgang van het schoolplan (vanuit pijler 1);

  • de kwaliteitsontwikkeling op de overige pijlers.