Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

2019

begroting
2019

2018

Afschrijvingen

22.180

23.147

21.928

Boekwinst/-verlies desinvesteringen

109

0

394

 

22.289

23.147

22.322

(bedragen x € 1.000)

De afschrijvingen over de materiële vaste activa bedragen € 22,2 miljoen. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde afschrijvingen € 1,0 miljoen lager (4,2%).

Daarnaast is er € 0,1 miljoen aan boekverlies genomen op nog niet volledig afgeschreven verbouwingen van verkochte of gesloopte oude panden.