Ontwikkeling financiële kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2019 tot en met 2024. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria weergegeven.

Kengetal

Richtlijn
OCW/
OMO

OMO
in
2019

OMO
in
2020

OMO
in
2021

OMO
in
2022

OMO
in
2023

OMO
in
2024

Solvabiliteit (incl. voorzieningen)

> 30%

33%

32%

32%

31%

31%

31%

Weerstandsvermogen

> 18%

26%

26%

27%

27%

26%

26%

Rentabiliteit (over 3 jaar)

> 0%

1%

0%

1%

0%

0%

0%

Liquiditeit

> 0,75

2,4

2,9

1,4

1,3

1,4

1,2

Huisvestingsratio

< 0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

DSCR backward

> 1,2

5,3

2,1

2,1

1,9

2,0

2,0

DSCR forward

> 1,2

2,7

1,9

2,0

1,9

2,0

2,0

Tabel 13: Kengetallen tot en met 2024

Solvabiliteit

Binnen de vereniging wordt gestuurd op solvabiliteit. De verwachting is dat de solvabiliteitspositie van de vereniging de komende jaren zal dalen door investeringen in het onderwijsproces, externe financieringen en ontwikkelingen op het gebied van doordecentralisatie.

Het ministerie van OCW hanteert een signaleringsondergrens van 30%. De verwachting is dat de vereniging in 2024 uitkomt op een solvabiliteit van circa 31%. In verband met het langlopende krediet wordt door de BNG Bank en de Europese Investeringsbank een minimumeis van 20% gehanteerd, waarbij in de berekening van de solvabiliteit de post voorzieningen niet wordt meegenomen. Op basis van deze rekenmethodiek komt de vereniging in 2024 uit op circa 27%.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is een afgeleide van de solvabiliteit. De streefwaarde bedraagt bij gelijkblijvende omstandigheden 18%. Ultimo 2019 bedraagt de omvang van het eigen vermogen € 147 miljoen en is het weerstandsvermogen circa 26%. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren redelijk constant zal zijn.

Rentabiliteit

De rentabiliteit wordt berekend over een gemiddelde periode van drie jaar. De verwachting is dat de rentabiliteit voor de driejaarsperiode 2020-2022, 2021-2023 en 2022-2024 een positief gemiddelde laat zien.

Liquiditeit (current ratio)

Het ministerie van OCW hanteert een ratio van minimaal 0,75. Doordat in de komende jaren opnieuw additioneel kapitaal zal worden aangetrokken, blijft de liquiditeitsratio van de vereniging in de komende jaren boven de gewenste streefwaarde vanuit de onderwijsinspectie.

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio blijft de komende jaren onder de signaleringsgrens van 0,1.

Debt service coverage ratio

Met het aangaan van een langlopend krediet bij de BNG Bank is er vanaf 2015 sprake van rentelasten en aflossingen. De BNG Bank vindt de debt service coverage ratio relevant. De BNG Bank verlangt een minimumwaarde van 1,2. Aan deze ratio wordt in de komende jaren voldaan.