Overig overheidsbijdragen en - subsidies

Overige overheidsbijdragen en
-subsidies

2019

begroting
2019

2018

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

10.367

13.773

10.143

Overige overheidsbijdragen

1.030

730

842

 

11.397

14.503

10.985

(bedragen x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

De gemeentelijke bijdragen en subsidies bestaan grotendeels uit inkomsten vanwege afgesloten doordecentralisatie-overeenkomsten. Bij een aantal gemeenten, waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is gesloten, is het bedrag uit het gemeentefonds lager dan het afgesproken bedrag per leerling.

De gemeentelijke bijdragen en subsidies zijn in 2019 € 3,4 miljoen lager dan begroot. De doordecentralisatiebijdragen vanuit de gemeente worden jaarlijks verrekend met de langlopende verplichting doordecentralisatie. De exploitatie van een doordecentralisatie overeenkomst verloopt exploitatieneutraal. In 2019 was een hogere inzet van doordecentralisatiegelden van € 2,5 miljoen begroot voor de dekking van sloopkosten van een pand. Deze sloop is doorgeschoven naar 2020. Daarnaast is het positieve verschil van € 0,7 miljoen aan daadwerkelijk betaald externe rente en de interne doorbelaste rente op verenigingsniveau toegevoegd aan de langlopende verplichting doordecentralisatie.

Overige overheidsbijdragen

De overige overheidsbijdragen betreffen ontvangen vergoedingen van overheden anders dan het ministerie van OCW en gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn het Europees Sociaal Fonds en de provincie.