Kennis delen

De eerder geformuleerde ambitie over kennisdelen is onveranderd van kracht. Binnen de vereniging wordt op verschillende manieren kennis gedeeld. Het beste scenario zou zijn dat binnen de vereniging en zelfs binnen het Nederlandse onderwijs veel met elkaar gedeeld wordt. Want in het onderwijs werken we aan hetzelfde doel: kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs bieden aan alle leerlingen.

De interesse om kennis te delen is evident en er zijn de afgelopen jaren diverse netwerken en leergemeenschappen ontstaan. De academische opleidingsscholen vormen een kansrijke omgeving voor samen werken en leren.

Wel/niet georganiseerd

Vormen van georganiseerd samenwerken en leren lijken – zo blijkt uit onderzoek - een positieve invloed te hebben op kennisdelen. Door gestructureerde vormen wordt binnen de vereniging kennis gedeeld. Alle initiatieven tot kennisdeling worden gestimuleerd en praktisch ondersteund.

Digitale ondersteuning

De uitnodiging aan scholen om ambassadeur te worden voor het verenigingsbreed ontsluiten van kennis rondom een vak of thema, met waar van toepassing verbinding met landelijke netwerken blijft staan. Zij worden hierbij ondersteund door diverse verenigingsbrede initiatieven. Zo is in het verslagjaar een sociaal intranet gerealiseerd voor het eenvoudig en 24/7 ontsluiten van kennis. Dit sociaal intranet draagt in hoge mate bij aan de gestelde ambities uit Koers 2023 op het vlak van onderling leren, netwerken, talentontwikkeling van medewerkers en (het aanzetten tot) het delen van kennis en ervaring.