Resultaten en kengetallen 2019

Voorbeeld

Charter Talent naar de Top heeft de vereniging uitgeroepen als aansprekend voorbeeld voor de behaalde resultaten van 2018 en het herijkte diversiteitsbeleid. In juni heeft de vereniging hiervoor een Diamant-award in ontvangst genomen.

Ook op de site van de VO-raad is de vereniging als voorbeeld gesteld voor haar diversiteitsbeleid.

M/V diversiteit

De vereniging streeft naar een evenredige verdeling van mannen en vrouwen in de organisatie. Voor de gehele vereniging loopt het percentage vrouwen op tot 56,3% (gemeten in personen). Dit komt overeen met de landelijke trend van feminisering van het vo-onderwijs. Belangrijk is hier oog voor te hebben en vooral ook in te zetten op instroom en behoud van mannen.

Voor de berekening van de kengetallen van de vereniging is dezelfde werkwijze aangehouden als de afgelopen jaren. De top bestaat uit de rectoren/algemeen directeuren, (vestigings-) directeuren en de raad van bestuur. De subtop bestaat uit directieleden/conrectoren, afdelingsleiders, hoofd audit en control, managers onderwijs, managers bedrijfsvoering en 5% docenten LD met leidinggevende taken.

Het m/v diversiteitsbeleid richt zich vooral op een evenredige verdeling van de (sub)top van de vereniging. De uitvoering hiervan ligt gezien het streefcijfer van 45% (in 2023) vrouw op (sub)topposities op koers.

grafiek 1: Aandeel vrouwen in de top

Top

In 2019 is de groei van het aantal vrouwen in de top toegenomen tot 42,9%. De groei van de top is vooral te danken aan een toename van het percentage vrouwelijke rectoren/algemeen directeuren (54,8%). Het percentage vrouwen met de functie ‘directeur’ op OMO-scholen is in 2019 met ruim 5% teruggelopen tot 32,4%. Om voor de toekomst voldoende doorstroom van vrouwen naar de top te behouden, is het belangrijk dat het percentage vrouw in de functie ‘directeur’ toeneemt.

Subtop

In de subtop is het percentage vrouw gegroeid van 41,1% naar 45%. Dit is, zoals in de grafiek hieronder te zien, vooral te danken aan de groei van het percentage vrouwen in de functie managers onderwijs.

Raad van toezicht

Benoemingen in 2017 en 2018 in de raad van toezicht hebben geleid tot een onevenwichtige verdeling van het percentage vrouwen (25%). Hierin zijn in 2019 geen wijzigingen geweest. In 2020 lopen de termijnen van enkele leden van de raad van toezicht af.

grafiek 2: Aandeel vouwen in de subtop

Leeftijdsverdeling

Grafiek 3: Leeftijdsverdeling medewerkers

Het percentage medewerkers van 50 jaar of ouder daalt al enige jaren. Het percentage van 30 tot 50 jaar groeit en het percentage de medewerkers onder de 30 jaar blijft de afgelopen jaren ongeveer even groot. Deze verdeling komt overeen met het landelijke beeld bij docenten (bron onderwijs in cijfers 2018), waarbij het percentage onder 30 jaar met 14,4% en het percentage tussen de 30 en 50 jaar met 47,0% voor docenten in het vo hoger liggen en het percentage boven de 50 jaar lager ligt (landelijk: 38,6%).

Arbeidshandicap

Op dit moment zijn 32 medewerkers met een doelgroepregistratie bij de vereniging in formele dienst. Samen realiseren zij 32 banen (van 25,5 uur) die mogen worden meegeteld voor de banenafspraak. In de tabel is tevens de ontwikkeling van de afgelopen jaren zichtbaar.

 

2017

2018

2019

Aantal medewerkers

22

24

32

Aantal banen (van 25,5 uur)

25

27,5

32

Tabel 1: Aantal medewerkers met doelgroepregistratie

In 2018 is geïnventariseerd hoeveel banen er via inleenverbanden werden gerealiseerd. Dit waren destijds 99 banen (van 25,5 uur) die werden gerealiseerd door 88 medewerkers. Gezien het opschorten van de quotumregeling en het feit dat de systematiek met betrekking tot het wel/niet mogen meetellen van banen momenteel wordt herzien, is ervoor gekozen in 2019 geen nieuwe inventarisatie uit te voeren. Op het moment dat het wetsvoorstel omtrent de vereenvoudigde systematiek wordt aangenomen, wordt een nieuwe inventarisatie van het aantal gerealiseerde banen uitgevoerd.

Gegevens over aantallen medewerkers met een migratieachtergrond, verschil in geloofsovertuiging en over seksuele geaardheid/LBHTI, zijn niet beschikbaar voor onze vereniging.