De vereniging in beweging

In dit jaarverslag blikken we terug op 2019. Bij het schrijven ervan leven we in een wereld die van week tot week verandert als gevolg van de COVID-19 pandemie. Een periode van onzekerheid en tegelijkertijd van nieuwe initiatieven. Onze docenten zijn onderwijs op afstand aan het geven en hebben dit in een bewonderenswaardig tempo voor elkaar gekregen. Hulp en inspiratie krijgen van collega’s is vanzelfsprekend. Mentoren en coaches houden contact met bijna alle leerlingen. Zorgteams buigen zich in afstemming met de gemeente over de leerlingen waar zorgen over zijn. Er is een start gemaakt met opvang op school van de kwetsbaarste leerlingen.

Onze erkentelijkheid en bewondering voor de saamhorigheid, de inzet, creativiteit, flexibiliteit en het leervermogen van medewerkers, leerlingen, leraren en ouders, is enorm. Dit geldt a fortiori voor iedereen die zijn of haar werk naar beste vermogen combineert met het begeleiden van kinderen bij het onderwijs-op-afstand of met de zorg voor familieleden. We leven mee met die medewerkers, leerlingen en ouders die in hun directe omgeving getroffen zijn door de impact van het coronavirus op het leven en welzijn van hun dierbaren.

2019 in vogelvlucht

Terug naar 2019 en de oogst van dat jaar. Zoals elk jaar spraken we, voorafgaand aan het formele jaargesprek, met docenten, leerlingen en schoolleiders over de wijze waarop de school vormgeeft aan Koers 2023. In 2019 ging dat gesprek over persoonsvorming en socialisatie van leerlingen. We zagen gevarieerde, mooie voorbeelden.

De inspectie gaf ons halverwege 2019 met een mooi oordeel het vertrouwen dat we in staat zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. “Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs en zorgt voor behoud en verbetering van deze kwaliteit”. We kregen een ‘goed’ voor de horizontale en verticale verantwoording en dialoog en voor de kwaliteitscultuur. Gezien werd dat docentenonderzoek een wezenlijke bijdrage levert aan onze kwaliteitscultuur en dat actieve participatie in een Academische Opleidingsschool (AOS) dit stimuleert. Afgelopen jaar verkreeg ook de AOS Zuidoost-Brabant een accreditatie. Al onze scholen zijn nu formeel erkende opleidingsscholen en werken nauw samen met onze partneruniversiteiten en -hogescholen aan opleiding, onderzoek en professionalisering.

Het regionale interne arbeidsmarktoverleg, in 2019 voor de derde maal gehouden, leverde weer meer matches tussen de scholen op en dus meer kansen voor medewerkers. Bovendien gaf het een impuls aan de regionale samenwerking op het gebied van strategische personeelsplanning. Samen met collegascholen binnen en buiten de vereniging gaven we vorm aan Sterk Techniekonderwijs in tien verschillende regio’s.

We namen in 2019 het moeilijke, maar gegeven de ontwikkeling van de leerlingaantallen onvermijdelijke, besluit om het Jeroen Bosch College per 1 augustus 2022 op te heffen. De leerlingen van het Jeroen Bosch College kunnen dan allemaal overstappen naar het Rodenborch-College. Het sociaal plan voor de medewerkers is gericht op een overgang van werk naar werk.

Ondanks de gestegen bouwprijzen konden we in Dongen (Cambreur College), Helmond (Dr.-Knippenbergcollege) en Vught (poortgebouw Maurick College) van start met nieuwbouw en in Asten met renovatie (Varendonck College).

2019 was ook een jaar van ontmoeten en afscheid nemen. We verwelkomden de collega’s van Metameer in onze vereniging. We namen met grote erkentelijkheid afscheid van de voorzitter van de raad van bestuur en van de secretaris van het bestuur/directeur van het OMO-bureau en vonden hun opvolgers. De Nieuwste School, 2College, OMO Scholengroep Helmond en het Jacob-Roelandslyceum en het Baanderherencollege kregen een nieuwe rector/directeur. Voor Kwadrant Scholengroep, Merletcollege, Theresialyceum en Mill Hill College werden de wervingsprocedures gestart.

De vereniging in beweging

2019 was in velerlei opzichten een goed jaar waarin we onze ambities zoals verwoord in Koers 2023 verder hebben gerealiseerd. Dat geeft vertrouwen. Met de huidige crisis weten we dat er een breed besef ontstaat dat onderwijs ook anders georganiseerd kán worden. Wat we scherp moeten krijgen, is welke invloed afstandsonderwijs heeft voor het leren van de leerling. In ieder geval weten we zeker dat persoonlijke contacten tussen leerlingen onderling en met docenten onvervangbaar zijn! Die inzichten zetten we maximaal in voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs, voor het verminderen van werkdruk, voor het oplossen van vervangingsvraagstukken en de regionale uitdagingen rondom krimp.

Door al deze ontwikkelingen is de vereniging in beweging. Onze gemeenschappelijkheid blijft in de waarden die we delen, de OMO-cultuur waarin ieder mens telt, niemand voor zichzelf leeft, we voor elkaar zorgen en ieder meebouwt vanuit zijn eigen kracht.

Dank aan allen voor jullie fantastische bijdrage aan goed onderwijs.

Jos Kusters en Yvonne Kops
Raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs