Re-integratie

Re-integratiebeleid omvat alle activiteiten van werkgever, medewerker en derden gericht op het voorkomen van (dreigende) werkloosheid of langdurig ziekteverzuim en behoud of terugkeer van de medewerker in het arbeidsproces. De aanpak van re-integratie bij de vereniging gaat uit van goed onderwijs en goed werkgeverschap. Als uitgangspunten gelden het toepassen van de kracht van één werkgever en het benutten van de regionale samenwerking met ruimte voor maatwerk binnen de geldende kaders en regelgeving. De vereniging motiveert haar medewerkers maximaal inzetbaar te zijn en te blijven.

De vereniging voert actief mobiliteitsbeleid uit. Samenwerking in regionale arbeidsmarkten en het uitwerken van strategische personeelsplanning dragen bij aan een zorgvuldig re-integratiebeleid. Dit zorgt voor verhoudingsgewijs lage sociale zekerheidslasten. Jaarlijks doet de vereniging een behoorlijke nettobetaling vanwege het solidariteitsprincipe in de sectorale verevening.

De vereniging stuurt bij re-integratie aan op herplaatsing en scholing van medewerkers. In 2019 is de re-integratiebegeleiding van uitkeringsgerechtigden intern belegd en uitgevoerd door de managementconsultenten personeel. Daarnaast is in 2019 het onderzoek naar de verbetering van de situatie van WGA-uitkeringsgerechtigden door een extern bureau voortgezet.

De vereniging is eigenrisicodrager voor de ziektewet. Het gaat hierbij om tijdelijke medewerkers die ziek uit dienst gaan. De ziekteverzuimbegeleiding van deze groep is belegd bij een externe partij.

Ervaringen en inzichten uit genoemde trajecten worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van plannen hoe re-integratie verder positief te beïnvloeden.