Liquiditeit

Binnen de vereniging wordt het liquiditeitsbeheer centraal uitgevoerd, om kosten en risico’s met betrekking tot de liquiditeiten te minimaliseren. De liquiditeit van een organisatie kan bepaald worden aan de hand van de current ratio. Dit kengetal wordt berekend door het totaal van de kortetermijnvorderingen en de liquide middelen te delen door alle kortetermijnverplichtingen. De current ratio van de vereniging per 31 december 2019 bedraagt 2,4. Het verloop van de current ratio in de afgelopen vijf jaar is hieronder gepresenteerd:

Grafiek 19: Liquiditeit

De onderwijsinspectie hanteert als signaleringswaarde een ondergrens van 0,75. Ons Middelbaar Onderwijs voldoet daarmee op 31 december 2019 aan dit criterium. De stijging van de current ratio wordt veroorzaakt door het aantrekken van enkele langlopende financieringen voor diverse bouwtrajecten, waarvoor de investeringsuitgaven nog moeten plaatsvinden. Op de langere termijn zal de current ratio onder de signaleringswaarde uitkomen. Dit is ook besproken in 4JOB. Hierbij is toegelicht dat de ratio voor onze organisatie te hoog is gezien de beheersingsmaatregelen rondom onze liquiditeitspositie. Dit heeft geleid tot een positief oordeel over de financiële continuïteit.