Inkoopprojecten

In mei 2019 is de aanbesteding schoonmaak voor Instelling Voorgezet Onderwijs (IVO) Deurne afgerond en gegund aan Variant Schoonmaak Service B.V. Een onderdeel van de nieuwe overeenkomst is dat, net als bij de aanbesteding in 2018, minimaal 20% van

Lees meer ›Inkoopprojecten

Inkoopprotocol

In september 2018 is het inkoopprotocol vastgesteld. In dit protocol zijn de basisspelregels opgenomen voor de inkoopprocedures en worden de verschillende inkooprollen toegelicht.

Lees meer ›Inkoopprotocol

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2012 maakt vereniging OMO gebruik van de werkkostenregeling. Op basis van deze regeling kan maximaal 1,20% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers.

Lees meer ›Werkkostenregeling

ICT in de bedrijfsvoering

In 2019 is heeft de focus gelegen op OMO Cloud, telefonie, het digitaal ontsluiten van scholen en kennisdeling tussen de scholen.

Lees meer ›ICT in de bedrijfsvoering

Managementinformatie

Tot op heden wordt gebruik gemaakt van afzonderlijke managementinformatiesystemen die apart goed werken, maar waar in de samenvoeging van financiële, personele en leerlingeninformatie relatief veel handmatige handelingen zitten.

Lees meer ›Managementinformatie

Treasury en schatkistbankieren

Op 20 december 2016 is het nieuwe Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld. Dit statuut is mede gebaseerd op de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.

Lees meer ›Treasury en schatkistbankieren

Interne beheersing en toezicht

In 2019 zijn wederom onderdelen van de administratieve organisatie en de maatregelen van interne controle beoordeeld. Vanuit deze controle zijn geen significante tekortkomingen geconstateerd.

Lees meer ›Interne beheersing en toezicht

Overhead en allocatie middelen

Binnen de vereniging is een vanzelfsprekend uitgangspunt dat een zo groot mogelijk aandeel van de financiële middelen direct ten goede te komt aan het onderwijs.

Lees meer ›Overhead en allocatie middelen

Onderwijshuisvesting

Het speelveld van de onderwijshuisvesting is dynamisch en meer dan eens in beweging. In de basis is onderwijshuisvesting faciliterend aan onderwijs en onderwijsprocessen. Het schoolgebouw weerspiegelt de schooleigen onderwijsvisie.

Lees meer ›Onderwijshuisvesting

Toekomstbestendige huisvesting

De zorgtaken voor adequate onderwijshuisvesting zijn op basis van wet- en regelgeving verdeeld.

Lees meer ›Toekomstbestendige huisvesting