Overig overheidsbijdragen en - subsidies

De gemeentelijke bijdragen en subsidies bestaan grotendeels uit inkomsten vanwege afgesloten doordecentralisatie-overeenkomsten.

Lees meer ›Overig overheidsbijdragen en - subsidies

Overige baten

De gerealiseerde bijdragen van ouders en leerlingen zijn € 0,9 miljoen hoger dan begroot. Dit is 7,5% hoger dan de begroting.

Lees meer ›Overige baten

Personeelslasten

De kosten van lonen en salarissen bedragen € 430,4 miljoen en zijn daarmee € 8,4 miljoen (2,0%) hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de gemiddelde formatie die hoger is dan begroot.

Lees meer ›Personeelslasten

Afschrijvingen

De afschrijvingen over de materiële vaste activa bedragen € 22,2 miljoen. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde afschrijvingen € 1,0 miljoen lager (4,2%).

Lees meer ›Afschrijvingen

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten van 2019 zijn € 3,1 miljoen lager dan begroot. In de begroting was uit gegaan van sloopkosten van € 2,5 miljoen inzake de vervangende nieuwbouw voor de Bossche Vakschool. De sloop is doorgeschoven naar 2020.

Lees meer ›Huisvestingslasten

Overige lasten

De lager dan begrote kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen (€ 0,8 miljoen) worden grotendeels veroorzaakt door lagere kosten voor de huur en aanschaf van boeken.

Lees meer ›Overige lasten

Financiële baten en lasten

De rentelasten 2019 zijn met € 0,7 miljoen gestegen ten opzichte van 2018 vanwege nieuw afgesloten schatkistleningen.

Lees meer ›Financiële baten en lasten