Jacob-Roelandslyceum

www.jrl.nl
rector: Joris Hermans (Leon Spaan tot september 2019)
opleidingen: vwo, havo
locatie:

  • Boxtel

“De JRL-docent maakt leren zichtbaar en heeft het met de leerling over zijn leren.”

We gaan ervan uit dat de beste leerkracht in de leerling zit en dat de leerling zelf deze kracht moet aanspreken om tot leren te komen. We stimuleren dit proces door het onderwijs steeds beter op maat vorm te geven en door een veilig, motivatiegericht leerklimaat te scheppen dat erop gericht is dat leerlingen tot ontwikkeling komen. Vanuit hier stellen we leerlingen bovendien in staat om zichzelf en de wereld om hen heen steeds beter te leren kennen waardoor leerlingen keuzes kunnen maken en een stap zetten in hun ontwikkeling tot wereldburger.

Organisatie in ontwikkeling

  • Invoering Topuren waarin leerlingen autonoom kiezen voor extra lesuren en/of zelfstudie

  • Inzet van docenten als coach bij professionalisering van de eigen collega’s

  • Oriëntatie op de onderliggende systemen om maatwerk-onderwijs in praktische zin te organiseren met een nieuwe roosterstructuur

  • Implementatie van een model waarbij docenten op expertise zitting nemen in (tijdelijke) commissies op organisatorische dan wel beleidsinhoudelijke thema's

  • Doorontwikkeling Strategisch HR beleid

Terugblik

Leren zichtbaar maken
De school wil leerlingen motiveren door het onderwijs meer op maat te maken. Enerzijds door aanbod van goed onderwijs waarin keuzemogelijkheden geboden worden en anderzijds door leren zichtbaar te maken en het eigenaarschap bij leerlingen te vergroten.
Leerlingen en docenten werken steeds meer vanuit leerdoelen waarbij er met regelmaat gebruik wordt gemaakt van formatieve toetsing. Leerlingen weten door ontwikkelingsgerichte feedback/-forward waarop ze zich kunnen verbeteren en kiezen zelf hun eigen vervolgstap. De leerdoelen sluiten ze af met een summatieve toets.

Persoonlijk profiel
Het JRL vindt het belangrijk dat er aandacht is voor persoonsvorming. De school wil leerlingen laten ontdekken hoe ze zelf in elkaar zitten en hoe ze zich verhouden tot de ander, hun omgeving en de wereld. Dit komt het meest nadrukkelijk naar voren in de leergebieden: Global Learning en Arts.
Global Learning is een twee-uurs vak waarbinnen de vakken levensbeschouwing, maatschappijleer en burgerschapsvorming zijn opgenomen. Het vak richt zich op de domeinen: identiteit, participatie en democratie en kenmerkt zich door een doorlopende leerlijn waarbij tevens aandacht wordt besteed aan 21st century skills. Global Learning wordt aan alle leerlingen aangeboden en wordt tot het vijfde leerjaar gegeven.
Het vak Arts is een vak dat in de onderbouw is ingevoerd en een vaste plek heeft gekregen in het programma. Binnen Arts worden de vakken tekenen, handvaardigheid, dans, drama en muziek geïntegreerd aangeboden waarbinnen de leerling zijn 'unieke ik' steeds beter leert kennen vanuit verschillende rollen, zoals de onderzoeker, de performer, de kunstenaar en de vakman.

Profileren
Door het aanbieden van profileringen biedt de school leerlingen de mogelijkheid om te excelleren en het beste uit zichzelf te halen in een door henzelf gekozen richting. Naast het Technasium, de Cultuurprofilering, Engels plus en het Econasium is de school gestart met een vijfde profilering: Sport en lifestyle. Binnen Sport en lifestyle worden verbanden gelegd tussen de domeinen: beweging, voeding, gezondheid en de maatschappelijke context en worden de organisatorische vaardigheden van de leerling tot verdere ontwikkeling gebracht. Het vak Sport en lifestyle wordt vanaf het eerste leerjaar trapsgewijs ingevoerd binnen het gehele profileringsaanbod binnen de onderbouw