Metameer - Stevensbeek

www.metameer.nl
rector: Berita Cornelissen
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

 • Stevensbeek

 • Jenaplan Boxmeer

Op Metameer bouwen kinderen aan wie ze in wezen zijn

Metameer is een krachtige regionale leergemeenschap voor voortgezet onderwijs. Het stimuleren van brede ontwikkeling staat centraal. Hierbij is het bewust inzetten van talenten essentieel. Zo wil de school een betekenisvolle en duurzame bijdrage leveren aan de wereld om ons heen.

Met de focus op aandacht, kwaliteit en innovatie realiseert de school een grote variatie aan opleidingen in een passende leeromgeving.

Organisatie in ontwikkeling

 • Sluiten locatie Metameer Kloosterstraat; verplaatsen bovenbouw vmbo naar locatie Stevensbeekseweg.

 • Inrichting management- en stafmodel passend bij Metameer onder de paraplu van vereniging OMO en bij de krimpende school.

 • Bestuursoverdracht naar OMO; aansluiting realiseren bij beleidscyclus OMO.

 • Visie op ICT formuleren qua infrastructuur/architectuur.

 • Verbeteren samenwerking tussen financiën en personeel.

Terugblik

Het schoolplan 2019-2023 beschrijft de hoofdambitie: brede vorming in een krachtige regionale school. Deze hoofdambitie is uitgewerkt in drie pijlers met de bijbehorende doelen. Tijdens het verslagjaar is hieraan gewerkt.

Zelfverantwoordelijk leren stimuleren

 • Leerdoelgericht leren werken: Stevensbeek verdere doorvoering van geleid, begeleid en zelfstandig leren; Boxmeer verdieping jenaplanonderwijs gericht op ontwikkeling leerdoelgericht leren in de hele onderbouw.

 • Toetsinstrumenten dragen bij: toetsbeleid Boxmeer klaar en Stevensbeek in ontwikkeling.

 • Docenten zijn didactisch coach: scholingstraject uitgebreid over beide locaties.

 • Werken aan brede ontwikkeling: schoolbrede visie op brede ontwikkeling geformuleerd, versterking mentoraat en basisondersteuning.

Lerende organisatie verstevigen

 • Onderwijskundig leiderschap stimuleren: professionalisering van formeel en informeel leidinggevenden en talentenprogramma voor alle collega’s.

 • Onderzoekende houding stimuleren: voorbeeldgedrag schoolleiding, versterken competenties teamleiding, lesbezoeken met behulp van kijkwijzers.

 • Opbrengstgericht werken versterken: taken en verantwoordelijkheden zijn verhelderd en vakgroepen leggen verantwoording af over resultaten.

 • Zelfreflectie benutten: bewustwording bij alle collega’s van eigen kwaliteiten door middel van talentenprogramma.

Partnerschappen intensiveren

 • Doorlopende leerlijnen faciliteren: onderzoeksgroep met PO opgestart, planvorming versterkt techniek onderwijs in de regio gereed.

 • Loopbaanleren versterken: invoering Techniek en Toepassing locatie Stevensbeek.