Fioretti College

www.fioretticollege.nl
algemeen directeur VO Veghel: Anita O'Connor
opleidingen: mavo, vmbo, pro
locatie:

  • Veghel

“Excellente school en wéér door Elsevier uitgeroepen tot beste vmbo in de regio”

Het Fioretti College is een school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs. Binnen het vmbo kunnen leerlingen alle leerwegen volgen. In klas 3 en 4 heeft de leerling daarbij de keuze uit verschillende studierichtingen binnen drie profielen: Economie, Techniek en Zorg & Welzijn.

De werkwijze van het Fioretti College is praktisch en persoonlijk. Praktisch staat voor betekenisvol en ervaringsgericht onderwijs en persoonlijk staat voor weten wat je kunt, gezien worden in de individuele mogelijkheden, achtergrond en gewaardeerd worden om wie je bent.

Organisatie in ontwikkeling

  • Doorvoeren van een nieuw organisatiemodel, gebaseerd op de matrixgedachte. Kleine teams die pedagogisch-didactisch verantwoordelijk zijn alsook voor de begeleiding van leerlingen. Daarnaast secties die vakinhoudelijk/vakdidactisch verantwoordelijk zijn.

  • Efficiency van de ondersteunende processen binnen VO Veghel met behoud van kwaliteit.

  • Verdergaande inhoudelijke samenwerking binnen VO Veghel.

Terugblik

LOB, studie- en loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Omdat de maatschappij en arbeidsmarkt veranderen, moeten leerlingen leren om een bewuste en weloverwogen keuze te maken voor hun vervolgopleiding. De school heeft dan ook ingezet op ‘Leren kiezen’ in plaats van ‘Laten kiezen’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vijf LOB-competenties van Marinka Kuijpers. Het doel is om het eigenaarschap bij de leerlingen te vergroten. Het systeem waarin het geborgd wordt, is Qompas. Hierin wordt de ontwikkeling van iedere leerling gedurende de hele schooltijd vastgelegd. Deze informatie kan als portfolio worden meegenomen naar de vervolgopleiding. Alle leerlingen doorlopen een intensief LOB-programma door de jaren heen, gericht op het maken van een doelbewuste keuze voor de vervolgopleiding. Alle mentoren zijn geschoold in het voeren van LOB-gesprekken.

Sociale veiligheid / Anti-pestbeleid
In 2014 is gestart met het opstellen van een pestprotocol. Vanaf dat moment zijn anti-pestcoördinatoren benoemd. De mentoren staan in het beleid centraal, als 1e lijn naar de leerlingen toe. De coördinator organiseert o.a. studiebijeenkomsten en coacht de mentoren in hun rol. Leerlingen krijgen een vragenlijst, waarvan de resultaten worden opgenomen in Magister. Sinds een aantal jaren wordt de training ‘Rots en Water’ gegeven aan alle brugklasleerlingen en worden er themadagen georganiseerd, zoals de ‘Dag van Respect’ en de ‘Dag van Fatsoen’. Ook is er verenigingsbreed, onder leiding van de anti-pestcoördinator van het Fioretti College een kennisnetwerk opgezet met hierin de anti-pestcoördinatoren van alle scholen.

Introductieprogramma brugklassen
In het introductieprogramma voor de brugklassen ligt de focus op een zo goed mogelijke overstap van de basisschool naar de middelbare school. Het doel van het uitgebreide programma is om leerlingen (en ouders) zich snel thuis te laten voelen bij het Fioretti College en om aandacht te hebben voor de groeps- en persoonsvorming. In de vorm van o.a. ‘doedagen’ en kennismakingsmiddagen vindt de kennismaking al plaats voordat de leerlingen de overstap naar het Fioretti College maken. Daarnaast wordt jaarlijks een introductieweek georganiseerd en wordt het programma afgesloten met een zogenaamde ‘Fioweek’, waarin alle leerlingen o.a. een dyslexie- en dyscalculiescreening krijgen en op een tweedaags brugklaskamp gaan. Ook vindt door de mentor per leerling een terugkoppeling plaats aan de leerkracht van groep 8.