Ventilatie in schoolgebouwen

Ambitieplan 1 oktober
In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus is vanuit de overheid veel aandacht gekomen voor de ventilatie in schoolgebouwen. Vanuit het perspectief dat gebouwen qua ventilatie moeten voldoen aan de eisen van het huidige Bouwbesluit is medio 2020 is het ‘Ambitieplan 1 oktober’ geformuleerd. Dit ambitieplan betekende voor scholen het volgende:

  • Alle scholen hebben onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur onderzocht of de gebouwen voldoen aan de eisen conform Bouwbesluit.

  • Als ze niet voldoen, is er vanuit school contact opgenomen met de GGD. De GGD adviseert over de te nemen maatregelen.

  • Alle scholen communiceren vóór 1 oktober aan personeel en leerlingen waar de school staat en hoe een eventueel vervolgplan er uit ziet.

Voor alle OMO-scholen is aan de hand van een vast format nagegaan of zij voldoen aan de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit. In de enkele situaties waar dat niet het geval was, zijn maatregelen genomen.

Parallel aan de toets op het Bouwbesluit zijn vanuit het bureau CO2-meters ter beschikking gesteld aan de scholen waarmee zij incidenteel de luchtkwaliteit kunnen meten. Het CO2-gehalte (gemeten in ‘parts per million’ – ‘ppm’) is een graadmeter of voldoende geventileerd wordt. Gekoppeld aan het basisadvies voldoende te ventileren, is in eerste instantie op veel scholen les gegeven met ramen en deuren open. In de praktijk hebben scholen diverse maatregelen genomen om zorg te dragen voor een goed binnenklimaat. Waar nodig is ondersteuning vanuit het OMO-bureau geboden.

Regeling SUVIS
In het najaar van 2020 is door minister Slob een subsidie van in totaal €360 miljoen aangekondigd voor het op orde brengen van het binnenklimaat in schoolgebouwen. Intentioneel is daarbij een periode van drie jaren genoemd. De subsidie zou scholen en gemeenten moeten stimuleren dit nu op te pakken. Een eerste tranche van €100 miljoen is aangekondigd via de regeling Specifieke Uitkeringen voor de Verbetering van het binnenklimaat In Scholen (SUVIS).

Vanaf november 2020 zijn de eerste contouren van de SUVIS-regeling bekend geworden. De regeling heeft tot doel projecten te stimuleren waarmee via noodzakelijke en energiezuinige maatregelen het binnenklimaat in schoolgebouwen kan worden verbeterd. Daarbij gaat het specifiek om (in ieder geval) het ophogen van de luchtverversingscapaciteit (dm3/s), het aanbrengen van CO2-meters in ieder onderwijsruimte en het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem.

Gemeenten kunnen op basis van deze regeling subsidie aanvragen voor verbetering van het binnenklimaat op scholen. Uitgangspunt is dat 30 procent van het totale project bekostigd wordt vanuit de SUVIS en 70 procent door middel van cofinanciering vanuit gemeente en/of schoolbestuur. In samenwerking tussen scholen, gemeenten en bureau zijn aanvragen voorbereid en in 2021 ingediend.