Overige lasten

Overige lasten

2020

begroting
2020

2019

Administratie- en beheerslasten

15.528

16.672

16.230

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

24.143

24.506

24.252

Dotatie overige voorzieningen

0

0

0

Overige

6.586

15.231

15.613

 

46.257

56.409

56.095

(bedragen x € 1.000)

Administratie- en beheerslasten

Door de corona-maatregelen zijn de administratie en beheerslasten € 1,1 miljoen lager dan begroot. Hiervan zijn de reis- en verblijfkosten 0,5 miljoen lager dan begroot en de kosten van telefonie, papier, vergaderen en kantoorbehoeften zijn gezamenlijk 0,6 miljoen lager dan begroot.

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

De lager dan begrote kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen (€ 0,4 miljoen) worden grotendeels veroorzaakt door lagere kosten voor de huur en aanschaf van boeken.

Overige

De kosten van festiviteiten, vieringen en educatieve excursies en culturele activiteiten voor leerlingen zijn vanwege de corona-maatregelen € 8,1 miljoen lager dan begroot. Hiertegenover staan lagere bijdragen van ouders, welke zijn verantwoord onder de ‘Overige baten’.