Bestuurlijke cycli

Koers 2023 gaat uit van gedeelde waarden, visie en uitgangspunten (convergentie) en ruimte voor maatwerk voor scholen in hun eigen situatie en met hun eigen mogelijkheden (divergentie). Juist dit samenspel van convergentie en divergentie is de basis voor kwaliteit. Het onderwijsproces leent zich niet voor standaardisatie. Alle leerlingen zijn verschillend en uniek. Onze professionals zijn ons belangrijkste kapitaal. Van hen verwachten we maatwerk, zij krijgen hiervoor vertrouwen en ruimte. Gedeelde waarden vormen de basis voor hun handelen.

De basis en het proces moeten op orde zijn, daarvoor hanteren we minimum standaarden en werken we aan een sterke kwaliteitscultuur. Binnen de beleidscyclus vindt de vertaling van ambities plaats van vereniging, naar school, naar deelschool, team/sectie en mens. Binnen de planning & controlcyclus wordt deze vertaling uitgewerkt en verantwoord. Binnen de kwaliteitscyclus wordt doorlopend gewerkt aan kwaliteitsontwikkeling in de volle breedte ten dienste van onze ambities en passend bij onze kwaliteitsstandaarden en wettelijke normen. 

In het verslagjaar is in verschillende gremia regelmatig de wens tot kwaliteitsverbetering van onze bestuurlijke cycli aangehaald. Thema’s als 'data-analyse', 'de wil tot verantwoorden' en 'beleidsrijke begroting' kwamen regelmatig voorbij. Elke deelnemer in de bestuurlijke cycli heeft eigen opvattingen, wensen en visies hoe het verbeterd kan worden. Dit vaak ook gebaseerd op ervaren knelpunten en perspectief in het functioneren van de cycli. Eind 2020 is een start gemaakt met het analyseren van knelpunten, wensen en toekomstgerichte interventies op alle onderdelen van de bestuurlijke cycli. In 2021 wordt de dialoog breed gevoerd om vervolgens een aanpak te formuleren.