Beleidsvoornemens en accenten 2021-2025

Sinds de oprichting van de vereniging in 1916 is het uitgangspunt van de vereniging het voortzetten van de combinatie van traditie en innovatie. Op beide uitgangspunten is de vereniging succesvol gebleken.

Eind 2015 is begonnen met het proces om te komen tot de opvolger van Koers 2016. Onder het motto: ‘Ontwikkelen doe je samen’ is binnen de vereniging een brede dialoog opgestart waarbij collega’s, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden en betrokkenen zijn uitgenodigd om mee te praten over wat hen nu en in de toekomst bezighoudt. Aan het einde van 2016 was Koers 2023 een feit.

Koers 2023 is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. De rode draad in Koers 2023 is ‘leren van en met elkaar’: ‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.
Bij Koers 2023 is een Koerswijzer opgesteld. Deze Koerswijzer biedt scholen, Raad van Bestuur en het OMO-bureau een houvast bij het vertalen van de ambities uit Koers 2023 in het eigen schoolplan, de beleidsagenda van de vereniging en het bureauplan. Langs zeven pijlers worden de bestemming en ambities uit Koers 2023 weergegeven. De centrale vragen helpen bij het voeren van de dialoog en het vertalen van de ambities. De Koerswijzer fungeert tevens als ‘toetsingskader’ bij het beoordelen van schoolplannen. 

Met het intensiveringsprogramma Bewegen in Balans ontwikkelen we als vereniging een structurele werkwijze die ons in staat stelt continue aanpassingen en vernieuwingen (qua vorm, inhoud en aanpak) in ons onderwijs te implementeren.
Een werkwijze die recht doet aan de veranderende vragen vanuit de samenleving, passend bij de wensen en behoeften van onze leerlingen en medewerkers. Onze koers en kernwaarden vormen daarbij ons kompas. Het gaat naast de eigen schoolontwikkeling, binnen Bewegen in Balans additioneel om de kracht van de vereniging én expertise van buiten te benutten (het samen) voor die vraagstukken die niet iedere school zelf kan oplossen. Door te experimenteren in broedplaatsen benutten we onze samenkracht en ontwikkelen we daarmee innovatiekracht.

Het intensiveringsprogramma Bewegen in Balans loopt van 2021 tot en met 2023 en bestaat uit de volgende programmalijnen:

 • Experimenteren in broedplaatsen

 • Professionaliteit in innovatie

Voor 2020 zijn daarnaast de volgende overkoepelende speerpunten benoemd:

 • Verbetering van de bestuurlijke cycli

 • Kwaliteit bedrijfsvoering

In de jaarkalender 2021 staan onder andere de volgende onderwerpen benoemd:

 • Sterk beroepsonderwijs

 • Verbeteringsgerichtheid en verbeteringscultuur

 • Onderwijs en technologie

 • Leermiddelen en ELO

 • Burgerschapsontwikkeling en implementatie Burgerschapsestafette

 • Communicatiebeleid

 • Beheer en onderhoud

 • Strategische personeelsplanning

 • Regionaal Loket Noord-Brabant voor aanpak personeelstekort

 • HR-Koers

 • Gesprekscyclus

 • Onderzoek binnen OMO

 • Leiderschapsontwikkeltraject

 • Herziening van diverse reglementen, regelingen en statuten

 • Informatiebeveiliging