Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Rechten

Vordering OCW
Eind 2020 heeft de vereniging een vordering op het ministerie van OCW ten bedrage van € 31,2 miljoen (eind 2019: € 30,9 miljoen). Dit betreft een vordering uit hoofde van de "Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs". Deze vordering heeft betrekking op de op balansdatum nog te ontvangen financiering voor de betaling van de ABP-premie en de loonheffing over de maand december en de opgebouwde vakantie-uitkering over de periode juni tot en met december. Aangezien deze vordering pas opeisbaar is bij discontinuïteit van de vereniging, is de vordering in de jaarrekening gewaardeerd op nihil.

Economisch claimrecht
Bij notariële akte is vastgelegd dat OMO bij het verlaten van de Kempen Campus 12,3% van de verkoopwaarde van de gemeente Veldhoven zal krijgen. Daarnaast is met de gemeente Woensdrecht schriftelijk overeengekomen, dat OMO bij toekomstige vervreemding van het ZuidWestHoek College een economisch claimrecht van 40% op de verkoopsom zal krijgen.

Bij de oplevering van de nieuwbouw van het Merletcollege te Grave is besloten uit eigen middelen € 0,9 miljoen te investeren. Als tegenprestatie is de vereniging van mening dat voor het aandeel van de inzet van eigen middelen OMO een economisch claimrecht heeft op het betreffende gebouw.

Verplichtingen

Collectieve inkoopcontracten
Ons Middelbaar Onderwijs sluit op uiteenlopende terreinen collectieve inkoopcontracten af. De totale contractwaarde van de lopende inkoopcontracten bedraagt circa € 71,0 miljoen. Ultimo 2019 bedraagt de restantwaarde van deze inkoopcontracten tot het einde van de contractperiodes € 69,8 miljoen. In onderstaand overzicht is de restantwaarde per product/dienst weergegeven:

Product/dienst

Restant contractwaarde

ICT hardware

27.979

Leermiddelen

20.703

Schoonmaak

8.511

Afdrukapparatuur

4.742

Energie

4.100

Verzekeringen

1.414

Kantoorartikelen

809

Microsoft licenties

800

Leerlingadministratie

751

Accountant

350

Schoolmeubilair

333

Meetdiensten (G&E)

236

Medewerkersonderzoek

78

Financieel administratie systeem

63

Personeel & salarisadministratiesysteem

49

Sociaal intranet

42

Online trainingen

23

 

70.983

(bedragen x € 1.000)

Bouwprojecten
Voor lopende bouwprojecten is ultimo 2020 voor een bedrag van circa € 17,5 miljoen aan verplichtingen aangegaan:

School

Bouwproject

Gemeente

Verplichting

OMO SG Tongerlo

Renovatie Vincentiusstraat

Roosendaal

6.618

OMO SG Helmond

Nieuwbouw Dr.-Knippenbergcollege

Helmond

3.810

Varendonck College

Nieuwbouw Asten

Asten

2.730

Diverse scholen

Zonnepanelen

Diversen

1.133

OMO SG Tongerlo

Nieuwbouw Norbertus en Gertrudis

Roosendaal

892

IVO Deurne

Renovatie Alfrink- en Sprongcollege

Deurne

880

Rodenborch-College

Nieuwbouw

's-Hertogenbosch

758

Gymnasium Beekvliet

Uitbreiding en renovatie

Sint Michielsgestel

618

Van Maerlant

Nieuwbouw

's-Hertogenbosch

73

   

17.512

(bedragen x € 1.000)

Leasecontracten
Per 3 januari 2005 is een leaseovereenkomst aangegaan met MKB Lease te Oosterhout. Deze leaseovereenkomst heeft betrekking op de invulling van de specifieke arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders en leden van de raad van bestuur. Voor het kalenderjaar 2020 bedroegen de leasekosten (inclusief brandstofkosten) € 330.000. Ultimo 2020 bedraagt de restantwaarde van de leasecontracten tot het einde van de contractperiode circa € 0,5 miljoen.