Bewegen in balans

De snelle veranderingen en complexe vraagstukken in onze maatschappij hebben impact op ons onderwijs. Ontwikkelingen komen de scholen binnen maar zijn nog niet altijd zichtbaar in het onderwijs dat wordt gegeven. Dit vraagt van het onderwijs om voortdurende herordening en wendbaarheid (beweging). Ons onderwijssysteem is vergaand geprotocolleerd (van Cito tot CE). Dit brengt dilemma’s met zich mee. Het systeem geeft ons houvast en stabiliteit (balans) maar tegelijkertijd beperkt het ons ook bij het inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij. Een aantal ontwikkelingen, zoals technologische, biedt ons veel mogelijkheden maar roept ook vraagstukken op. Het is onze uitdaging met deze dilemma’s om te gaan door wendbaar te zijn en al onze innovatiekracht te benutten om oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken die in onze scholen (gaan) leven en die een school niet in haar eentje kan oplossen. Samenkracht is daarvoor de sleutel.

Over deze uitdaging is in het verslagjaar met een brede afvaardiging van betrokkenen in fysieke en vervolgens online bijeenkomsten van gedachte gewisseld. De input vanuit deze bijeenkomsten vormt de basis voor een intensiveringsprogramma genaamd ‘Bewegen in Balans’.

Met Bewegen in Balans ontwikkelen we in de komende jaren een structurele werkwijze die ons in staat stelt continue aanpassingen en vernieuwingen (qua vorm, inhoud en aanpak) in ons onderwijs te implementeren. En die recht doet aan de veranderende vragen vanuit de samenleving, passend bij de wensen en behoeften van onze leerlingen en medewerkers. Onze koers en kernwaarden vormen daarbij ons kompas. Het gaat, naast de eigen schoolontwikkeling, binnen Bewegen in Balans additioneel om de kracht van de vereniging én expertise van buiten te benutten (het samen) voor die vraagstukken die niet iedere school zelf kan oplossen. Dit wordt zichtbaar in de activiteiten van de vereniging, schoolplannen, in het gedrag van onze medewerkers en daarmee ook in ons onderwijs. Onze leerlingen profiteren hiervan.

We kiezen voor een emergent proces waarbij het lerend vermogen, vertrouwen en een veilige omgeving centraal staan. Dus geen tot in de puntjes uitgewerkt programma. Maar experimenteren en vanuit de dialoog stapje voor stapje onze professionaliteit ontwikkelen. Door te experimenteren in broedplaatsen benutten we onze samenkracht en ontwikkelen we innovatiekracht. Daarnaast zetten we in op het creëren van de optimale condities voor innovatie.

Vrij naar P. Iske, 2015