Onderwijs in coronatijd

De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op scholen is de invloed van corona heel groot geweest en is dat nog steeds. Scholen hebben naar eigen inzicht het (onderwijskundig) beleid tijdens de coronacrisis vormgegeven. Hierbij was het landelijke beleid van het ministerie van OCW kaderstellend en werden de richtlijnen/maatregelen van RIVM gevolgd. Het sociaal welbevinden van de leerlingen en de medewerkers en de continuering van het onderwijs zijn en blijven de voornaamste prioriteiten.

Het bestuur heeft daarbij:

 • Een coronacrisisteam OMO geactiveerd. Dit team werkt via de zogenaamde BOB-methode: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Het BOB-model helpt om effectief door het proces heen te gaan van probleem of uitdaging naar besluit of oplossing.

 • Voorzien in actuele informatievoorziening met 65 corona-updates, gericht op kennisdeling en (landelijke) regelgeving.

 • Frequent de samenwerking opgezocht met andere schoolbesturen om te komen tot gezamenlijk beleid en standpunten.

 • In samenwerking met de GGD’s in Brabant scenariobeschrijvingen opgesteld.

 • Het onderzoek Onderwijs in Coronatijd van Femke van Geijsel geïnitieerd.

 • Verschillende kennisbijeenkomsten en webinars georganiseerd voor uitwisseling van kennis en good practices.

 • Lobby’s gevoerd bij het ministerie van OCW en de VO-raad.

Verenigingsbreed beleid
In het voorjaar 2020 is verenigingsbreed ‘bevorderingsbeleid tijdens coronacrisis’ opgesteld. Daarbij is uitgegaan van de leidende principes:

  • Ouders/verzorgers worden betrokken in het proces van overgaan van hun kind; in lijn met Koers 2023 waarin staat dat OMO-scholen onderwijs vormgegeven door een inhoudelijke en professionele dialoog te voeren tussen leerlingen, ouders/verzorgers en de school.

  • Leerlingen mogen niet de dupe worden van de crisis.

  • Achteraf wordt bekeken wat de gevolgen zijn van het beleid en worden mogelijke onderwijsachterstanden ingehaald.

  • Scholen houden de ruimte om zelf een inkleuring te geven aan de uitvoering van het bevorderingsbeleid en om af te stemmen met scholen in de regio.

Digitaal onderwijs
Door de coronacrisis kreeg digitaal onderwijs in hoog tempo vorm en inhoud. De scholen leerden veel over de mogelijkheden en beperkingen van deze vorm van onderwijs en er werden op veel plekken nieuwe onderwijsvormen bedacht. Sommige van deze vormen zijn wellicht zelfs al het antwoord op het toekomstbestendig maken van het onderwijs. Een belangrijke vraag blijft: Hoe kunnen we al die ervaringen en goede ideeën op een slimme wijze verenigngsbreed delen – vasthouden en uitbouwen – voor de toekomst?