Actualisering gesprekscyclus

De traditionele systematiek van functionerings- en beoordelingsgesprekken staat zowel in de wetenschap als praktijk ter discussie. Naar aanleiding hiervan zijn een stuur- en expertgroep in 2019 gestart met een nadere verkenning naar de toekomstige vormgeving van de gesprekscyclus. Dit proces is in 2020 voortgezet. Er is een opzet voor een kaderregeling gemaakt, op basis waarvan iedere school kan komen tot een eigen regeling voor de gesprekscyclus. Om te komen tot deze gesprekscyclus op maat kunnen scholen aansluiting zoeken bij het schoolplan. Waarderend perspectief, continue dialoog, ontwikkelingsgericht en gedeelde regie zijn werkprincipes op basis waarvan de kaderregeling is opgesteld. Begin 2021 wordt de vernieuwde opzet voor de gesprekscyclus gepresenteerd.