Strategisch HRM-beleid

In het visiedocument Koers 2023 is als uitgangpunt voor HR-beleid genomen: ‘Ieder talent verdient het om tot bloei te komen’. Ambities hierbij zijn:

 • stimuleren van een onderzoekende houding en ontwerpend vermogen;

 • bijdragen aan medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het onderwijs;

 • ondersteunen van de ontwikkeling van de persoonlijke professionele identiteit;

 • benutten van talenten en expertise.

Binnen de vereniging spreken we niet alleen over strategisch HRM-beleid maar vooral over dragend HRM-beleid met als doel bij te dragen aan de school en de persoonlijke professionele ontwikkeling van medewerkers. Alle scholen van de vereniging zijn anders. Scholen hebben een eigen visie op onderwijs: een visie die past bij de populatie, de omgeving, de geboden opleidingen en het onderwijsconcept. De visie van de school is uitgewerkt in het schoolplan.
Dragend HRM-beleid is hierin een onderdeel. Het schoolplan wordt in de school verder vertaald in jaarplannen, afdelings- en sectieplannen.

Jaarlijks wordt een kalender met verenigingsbrede HR-thema’s bepaald, voortkomend uit Koers 2023, actuele ontwikkelingen en behoeften vanuit de scholen. Beleidsvorming vindt plaats met grote betrokkenheid van schoolleiders en medewerkers vanuit de scholen. Gewerkt wordt met werkgroepen voor de doorlopende thema’s en met stuur- en expertise groepen voor pilots en projecten. Het OMO-bureau ondersteunt en adviseert het management van de scholen bij de implementatie en uitvoering van HR-beleid. P&O-medewerkers van de scholen vormen samen een netwerk waarin zij kennis delen en ervaringen uitwisselen. Ook in de kwaliteitscyclus vormt HR een belangrijke pijler. Door middel van beleidsevaluatie en tevredenheidsonderzoeken worden beleid en effecten geëvalueerd. Monitoring vindt plaats langs de lijn van de planning- en controlcyclus en de jaargesprekken. In het jaargesprek tussen de Raad van Bestuur en de school nemen buiten de schoolleider en het bestuur ook medewerkers en leerlingen van de school deel.

Een weergave van actuele, verenigingsbrede HR-thema’s volgt in de paragrafen hierna. Iedere school heeft in de managementrapportage over 2020 een toelichting gegeven op het Strategisch HRM-beleid van de school. Hierin komen de volgende thema’s veelal naar voren:

 • Strategische personeelsplanning in relatie tot:

  • de visie op en organisatie van het onderwijs;

  • de ontwikkeling van leerlingaantallen;

  • de huidige personeelsbezetting en te verwachten natuurlijk verloop;

  • de ontwikkelingen op de interne en externe arbeidsmarkt;

  • de verbeteringsgerichtheid en kwaliteitsontwikkeling.

 • Het SPP-trendmodel: dit model geeft inzicht in de verwachte personeelstekorten (soms: overschotten) over 5 en over 10 jaar op basis van de leerlingprognoses bij verder ongewijzigd beleid.

 • De Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) door de gezamenlijke schoolbesturen en de inzet van de 'werkdrukgelden'. 

 • Regionale arbeidsmarkten.

 • Doorlopende professionalisering, opleiding en onderzoek, inclusief inductie, in samenwerking met het netwerk van de Academische Opleidingsscholen (AOS’en). 

 • De gesprekscyclus.