Verslag Ledenraad

Inleiding

De ledenraad is een onafhankelijk orgaan binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. In de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging is vastgelegd wat de samenstelling en de taak van de ledenraad is. Hierin is ook opgenomen op welke manier de vergadering wordt vormgegeven en hoe de besluitvorming tot stand komt.

De taak van de ledenraad is:

 • de controle en toezicht op het functioneren van de Raad van Toezicht;

 • de besluitvorming over de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht;

 • de goedkeuring van het door de Raad van Toezicht voorgelegde jaarverslag en jaarrekening van de vereniging;

 • de goedkeuring van voorstellen tot statutenwijziging, omzetting en ontbinding van de vereniging.

Samenstelling

De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de raden van advies en ouders van OMO-leerlingen. De ledenraad heeft een technisch voorzitter en een nog aan te wijzen plaatsvervanger. Leden van de raden van advies worden gevraagd en benoemd. Hiervoor is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Zij beoordelen op basis van achtergrond, ervaring, persoonlijke eigenschappen en competenties of een kandidaat geschikt is. Door de ledenraad op deze manier samen te stellen is de maatschappelijke participatie binnen de school en de vereniging gewaarborgd. Personeelsleden, leerlingen en leden van de medezeggenschapsorganen kunnen niet plaatsnemen in de raden van advies.

Regionale bijeenkomsten

De regionale bijeenkomsten voor de leden van de Raden van Advies worden normaal gesproken in het voorjaar gehouden. Helaas konden die dit jaar vanwege Covid-19 niet doorgaan.

De ledenraadvergadering

Op 18 juni 2020 heeft de ledenraadvergadering plaatsgevonden. Vanwege de maatregelen in het kader van Covid-19 heeft de ledenraad digitaal plaatsgevonden, net zoals de bijbehorende besluitvorming digitaal heeft plaatsgevonden. In deze ledenraadvergadering heeft de ledenraad Anton Van Kalmthout benoemd als voorzitter van de ledenraad voor een periode van vier jaar. De ledenraadvergadering werd dientengevolge voorgezeten door Anton Van Kalmthout.

In de vergadering werden de volgende onderwerpen besproken:

Samenstelling en benoeming Raad van Toezicht
De heer Van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan Tilburg University, is benoemd op voordracht van de bisschoppen van Breda en Den Bosch. Hij volgde de heer Van Geffen op. In 2019 heeft de ledenraad ingestemd met een verlenging van de tweede en laatste zittingstermijn van de heer Van Geffen met één jaar. Tevens werd besloten dat zijn opvolger, de heer Van Geest, informeel mocht meelopen in de Raad van Toezicht. Omdat deze verlenging consequenties zou hebben voor het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht, is besloten de eerste zittingstermijn van de heer Van Geest met één jaar in te korten; dus drie in plaats van de gebruikelijke vier jaar.

Mevrouw De Koning, vicevoorzitter college van bestuur van de Radboud Universiteit, is benoemd op voordracht van de Raad van Toezicht. Zij volgde per 1 september 2020 de heer Vaassen op.

Mevrouw Snippe is benoemd op voordracht van de leerlinggeleding van de GMR. Zij volgde mevrouw Kral op. Mevrouw Snippe was vóór 1 september 2020 werkzaam als voorzitter College van Bestuur van de Marnix Academie, opleiding voor leraren basisonderwijs te Utrecht, en sinds 1 september jl. voorzitter van het College van Bestuur van SCOH, onderwijs en peuteropvang.

De heer Meelen is voor een tweede en tevens laatste zittingstermijn van vier jaar per 1 juli 2020 herbenoemd als lid op voordracht van de personeelsgeleding van de GMR.

De tweede en tevens laatste zittingstermijn van vier jaar van mevrouw Snijder, benoemd op voordracht van de Raad van Toezicht, is met één jaar verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit om te voorkomen dat teveel expertise ineens verloren zou gaan, omdat drie leden de Raad van Toezicht hebben verlaten. De totale zittingstermijn van Mevrouw Snijder (inclusief verlenging) bedraagt hiermee acht jaar conform de in de ‘Code goed onderwijsbestuur’ genoemde maximale zittingstermijn van acht jaar voor toezichthouders.

Ontwikkelingen in het VO
In een videoboodschap heeft Arie Slob, minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media, de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs uitgelicht.

Verenigingsbeleid 2019 – De vereniging in beweging
De Raad van Bestuur heeft het verenigingsbeleid over 2019 toegelicht aan de hand van de zeven pijlers van Koers 2023:

 1. Gedeelde visie

 2. Effectief leiderschap

 3. Goed onderwijs

 4. Dragend HRM beleid

 5. Verbeteringsgerichtheid

 6. Betrokkenheid en verantwoording

 7. Bedrijfsvoering op orde.

Hierbij zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen: het positieve oordeel van de inspectie, de ontwikkeling van de jaargesprekken, het regionale interne arbeidsmarktoverleg, het thema ‘Identiteit – samen leren en leven’, de evaluatie van het Human Developmentprogramma, kansengelijkheid, waardengedreven onderwijs, strategische personeelsplanning, de samenwerkingsinitiatieven tussen verschillende scholen, huisvesting en de financiën.

De Raad van Toezicht heeft dit aangevuld vanuit het perspectief van de toezichthouder. De Raad van Toezicht belichtte hierbij onder andere de volgende onderwerpen: de Code goed onderwijsbestuur, de kernwaarden ‘goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen’, de rol van de toezichthouder en de thema’s die de Raad van Toezicht in 2019 heeft besproken. Voorts heeft mevrouw Kral vanuit de onderwijscommissie en de heer Vaassen vanuit de auditcommissie een toelichting gegeven.

Beschouwing raad van toezicht
De Raad van Toezicht heeft in de ledenraadvergadering aangegeven dat zij positief terugkeken op 2019. Er was sprake van een goede balans tussen het primaire proces, namelijk het geven van kwalitatief goed onderwijs, en een verantwoord financieel beleid. Dit beeld heeft de onderwijsinspectie bevestigd in het bestuursrapport. Door het volgen van de maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen en discussies hebben er een kritische reflectie en dialoog plaatsgevonden. Dit weerspiegelde de rol van toezichthouder en klankbord die de Raad van Toezicht vervult. Bij het vervullen van deze rollen is het niet alleen van belang te kijken naar de kwaliteit van onderwijs voor zittende leerlingen, maar ook hoe deze kwaliteit geborgd kan worden voor toekomstige generaties in de regio. In dat kader is er in 2019 aandacht geweest voor de krimphorizon in bepaalde gebieden en de vergrijzing. Er is perspectief om hier op een goede manier vorm aan te geven, zodat goed onderwijs voor elke leerling wordt geborgd.

Goedkeuring jaarverslag 2019
De ledenraad heeft het jaarverslag 2019 goedgekeurd. Tot slot verleent de ledenraad decharge aan de Raad van Toezicht over het afgelopen kalenderjaar.